Spring naar inhoud

Individuele trajecten

Dashboard

aantal behandelde trajecten

359

aantal opgestarte trajecten

253

aantal afgesloten trajecten

215

aantal unieke cliënten

311

aantal hulpvragen

548

aantal recidivisten

67

aantal individuele trajecten

247

doorlooptijd

144 dagen

resultaat

63 % doelscore behaald

aantal trajecten huiselijk geweld

19

doorlooptijd

135 dagen

resultaat

3,5 eindscore ZRM

aantal trajecten schoolmaatschappelijk werk

55

doorlooptijd

138 dagen

resultaat

50 % doelscore behaald

ambulante ondersteuning jongvolwassenen

12

doorlooptijd

224 dagen

resultaat

ondersteund

aantal trajecten onafhankelijke cliëntondersteuning

46

doorlooptijd

135 dagen

resultaat

ondersteund

In bovenstaand dashboard is informatie over onze individuele trajecten te zien. Bovenaan staat het aantal trajecten dat in behandeling was en is opgestart dan wel afgesloten in 2021. Daaronder is te zien wat het aantal unieke clienten, hulpvragen en recidivisten waren. We spreken van recidive als een inwoner zich meer dan zes maanden na afsluiting van een voorgaand traject weer bij ons meldt. 

Daar weer onder is te zien wat de stand van zaken per 31 december 2021 was van de de verschillende type individuele trajecten die we uitvoeren, de gemiddelde doorlooptijd daarvan en het resultaat. Er stonden gedurende 2021 gemiddeld 6 casussen op de aanmeldlijst en de gemiddelde wachttijd was 15,7 dagen.

Complexiteit en zwaarte casuïstiek

Voorafgaand aan individuele trajecten brengen we de complexiteit en zwaarte van een casus in kaart. Het gaat om een inschatting vooraf. In sommige gevallen kan dit afwijken van de werkelijkheid. In de praktijk zien we bijvoorbeeld regelmatig dat er meer gesprekken nodig zijn dan vooraf verwacht werd. Desalniettemin geven onderstaande figuren een beeld van de complexiteit en zwaarte van individuele trajecten die we bij De Badde in 2021 uitgevoerd hebben.

Wij beschouwen een casus als ‘complex’ als deze drie of meer hoofddomeinen van de Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) beslaat. In 2021 waren de meeste trajecten ‘redelijk complex’ of ‘niet complex’ (minder dan drie leefgebieden). Dit lijkt ook logisch, omdat wij de meeste complexe problemen of vraagstukken doorverwijzen naar externe partners. We verwezen in 2021 relatief vaak door naar hulpverlening (31x), de gemeente-CJG (19x), GGZ (10x) en de huisarts (7x).

"complexiteit_hulpvraag" Redelijk complex, 2 of 3 problemen Niet complex, 1 probleem Complex, meer dan 3 problemen
count(distinct {$<type={'IT'}>}casusnr) 176 124 24

De zwaarte van de trajecten wordt weergegeven aan de hand van een inschatting van het aantal contactmomenten. Onderstaand overzicht laat zien dat we in iets meer dan 35% van de individuele trajecten vooraf inschatten dat er meer dan vijf gesprekken nodig zijn. Voor iets meer dan 55% is de inschatting dat er twee tot vijf gesprekken nodig zijn. Het gemiddelde aantal contactmomenten bij afgesloten individuele trajecten in 2021 was echter 13. De inschatting voorafgaand aan een traject komt dus niet altijd overeen met de realiteit. Dit sluit echter wel aan bij onze waarneming dat De Badde relatief zware trajecten uitvoert.

"zwaarte_hulpvraag" count(distinct {$<type={'IT'}>}casusnr)
Gemiddeld, 2-5 gesprekken 177
Zwaar, meer dan 5 gesprekken 115
Licht, 1 gesprek 29

ZRM-informatie

Wij voeren individuele trajecten uit op het moment dat inwoners complexe(re) problemen hebben en meer frequente hulp en ondersteuning van ons vragen. In deze trajecten wordt bovendien naar een concreet doel toegewerkt. Het zijn casussen waarbij de ZRM aan het begin, halverwege en aan het einde van een traject wordt ingevuld. De onderste grafiek geeft weer op welk hoofddomeinen voorafgaand aan een individueel traject hulpvragen zijn gesteld. Hieruit blijkt dat in 2021 het vaakst individuele trajecten liepen die zijn gestart na hulpvragen op gebied van geestelijke gezondheid, financiën en huiselijke relaties. Dit is dezelfde top 3 als in 2020.

Domein Aantal
Geestelijke gezondheid 154
Financien 91
Huiselijke relaties 60
Huisvesting 54
Sociaal - Emotionele ondersteuning (Ouderschap) 25

Een belangrijk aandachtspunt met betrekking tot onze dienstverlening gaat over de ‘impact’. Wij definiëren impact als ‘de door de inwoner waargenomen verandering als gevolg van een door ons uitgevoerde of georganiseerde interventie’. Wij brengen dit in kaart met de ZRM. Dit doen we bij individuele trajecten, waarbij we een meting vooraf en achteraf doen zodat we de eventuele verschillen en dus groei op de ZRM na afloop van een individueel traject kunnen waarnemen. Daarnaast stellen we ons voorafgaand aan een individueel traject ook doelen: we formuleren een zogenaamde doelscore. We kunnen dus ook bijhouden in hoeverre we erin slagen om de door ons vooraf gestelde doelscores (bij afsluiting van een individueel traject) te halen.

Over 2021 zien we dat we in 65,2% van de gevallen deze vooraf gestelde doelscores op de ZRM behalen. In 2019 was dit 70,4% en in 2020 72,7%. In onze subsidieaanvragen van 2020 en 2021 zijn we uitgegaan van 80% behaalde doelscores. Uit de evaluatie van de dusver behaalde resultaten blijkt dat dit een iets te ambitieuze doelstelling is geweest. We zien dat we in ongeveer 2/3 van de gevallen onze vooraf gestelde doelscore behalen.

Daarnaast kunnen we zien welke progressie we per onderdeel van de ZRM boeken. We maken hierbij onderscheid tussen hoofddomeinen en niet-hoofddomeinen. Hoofddomeinen zijn de domeinen op de ZRM waar de hulpvraag van de cliënt en onze dienstverlening betrekking op heeft. We registeren ook op de niet-hoofddomeinen, om zo de eventuele ‘bijvangst’ te kunnen meten en monitoren. In deze jaarrapportage beperken we ons tot de hoofddomeinen op de ZRM. Zie voor deze resultaten de figuur hieronder.

"Domein" Groei
Huisvesting 1,0191532258065
Financien 0,92
Lichamelijke gezondheid 0,71428571428571
Middelengebruik 0,66666666666667
Tijdsbesteding 0,6
Huiselijke relaties 0,52173913043478
Geestelijke gezondheid 0,51969696969697
Sociaal netwerk 0,4
Maatschappelijke participatie 0,33333333333333
Werk en opleiding 0,33333333333333
Basale ADL 0,33333333333333
Sociaal - Emotionele ondersteuning (Ouderschap) 0,25
Logo Reporting
Versie:
v3.10.8
Leverancier:
iWink

Met Reporting maak je professionele online publicaties. Rapportages die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over Reporting