Spring naar inhoud

Alleen ga je snel, samen kom je verder

Samen zorgen voor het goede

Good governance betekent goed bestuur en toezicht van organisaties. Binnen de Tintengroep hebben de raad van toezicht, de GOR en de CCR ieder een eigen pakket aan taken en verantwoordelijkheden. Ook in 2021 hielp dit ons om scherp te blijven denken en kritisch naar onszelf te blijven kijken. 

Om de tafel

In 2021 hielden we een gezamenlijke bijeenkomst met de Raad van Toezicht, de Centrale Cliëntenraad (CCR) en de Gemeenschappelijke Ondernemingsraad (GOR). Tijdens deze bijeenkomst is aan de hand van een aantal presentaties van gedachten gewisseld en waardevolle input geleverd door de verschillende organen over de vraag of ervaringsdeskundigheid binnen Tintengroep een vreemde eend of een nieuwe bijt is, hoe we vanuit strategische marketing het sociaal werk en peuterwerk positioneren en de vraag of er sprake is van een spanningsveld tussen privacy en professionaliteit als het om dossiervorming gaat.

DE CCR

De CCR bestaat uit een afvaardiging van leden van de lokale cliëntenraden. De centrale cliëntenraad heeft wettelijke taken en bevoegdheden. Ze fungeert onder andere als platform voor het bespreken van signalen van cliënten over de kwaliteit van de dienstverlening. Ook behartigt zij het belang van onze klanten en geeft hen hiermee een stem. In 2021 ging dat bijvoorbeeld over de bezuinigingen bij gemeenten en wat dat voor inwoners betekent of kan betekenen. Op initiatief van de CCR is besloten tot het aanstellen van een klachtenfunctionaris. 

De GOR

De GOR van een grote groeiende welzijnsgroep krijgt veel uiteenlopende onderwerpen voorgelegd. De aanvragen variëren zowel in omvang als in complexiteit. Door een brede vertegenwoordiging vanuit alle werkorganisaties beschikt de GOR over veel menskracht en ervaring om haar rol met kennis van zaken en op een constructieve manier in te vullen.

Voorbeelden van instemmingsaanvragen die in 2021 aan de orde kwamen zijn: het contracteren van een nieuwe arbodienst en de beroepsregistratie. De GOR is o.a. om advies gevraagd over de reorganisatie binnen St. Peuterwerk en de daaruit voortvloeiende toekomstvisie en de inrichting van een nieuw sociaal intranet, genaamd Tintranet.

Zowel de GOR als de bestuurder waarderen de open en vertrouwelijke sfeer waar in de overleggen plaatsvinden.

Raad van Toezicht

De raad van toezicht (rvt) van Tintengroep heeft vier belangrijke rollen:

  • interne toezichthouder 
  • sparringpartner 
  • ambassadeur
  • werkgever van het bestuur

In 2021 heeft de samenstelling van de rvt een wisseling ondergaan. Vanwege het verstrijken van de maximale termijn heeft mevrouw Gosman afscheid genomen. Tintengroep bedankt haar voor haar kundige en betrokken inzet. We zijn ook blij met de benoeming van mevrouw Hendriksen als haar opvolger. Daarnaast zijn per 1 januari 2021 zijn twee nieuwe leden toegetreden tot de rvt: mevrouw Tadema en mevrouw Comino. We heten de nieuwe leden van de rvt van harte welkom en zien uit naar een goede samenwerking.

Voor de coronapandemie begon gingen de leden de rvt naar de Tintenorganisaties. Ook in 2021 was dit veel minder mogelijk en hebben de organisaties onder andere vlogs en andere filmpjes met de rvt gedeeld om hem te helpen in het vervullen van zijn rollen. 

 Bij de strategische keuzes rondom Peuterwerk was de raad structureel aangesloten. Bij het vertrek van Gert Jonker als directeur van Sedna prees mevrouw Anninga, voorzitter van de rvt, hem voor zijn betrokkenheid bij de opstart van Tintengroep. Het volledige jaarverslag van de raad van toezicht lees je hier.

In Pynter, de digitale omgeving van Tinten gericht op kennisdeling en ontwikkeling, hebben medewerkers de map “veraf en dichtbij” aangemaakt. In deze map kan iedereen mooie en waardevolle activiteiten en initiatieven plaatsen die nog wel mogelijk zijn in coronatijd. Dit leidt tot een database waardoor medewerkers elkaar kunnen inspireren.

Kenniscirculatie

Tintengroep wil een lerende organisatie zijn waarin de nadruk ligt op kennisontwikkeling als een creatieve en gezamenlijke onderneming binnen de organisatie. Hoe kunnen we van elkaar leren om zo de kwaliteit en impact van onze dienstverlening voor de klant te verbeteren?

Problemen pakken we samen aan

Tinten werkt samen met landelijke en regionale kennisinstituten op de thema’s: 

  • Armoede (RUG, Movisie, CMO STAMM)
  • Samenlevingsopbouw (Movisie, NHL/Hanze Hogeschool) en 
  • Preventieve jeugdhulp (NJI). 

Samenwerken met (landelijke) kennisinstituten doen we niet alleen om innovatieve aanpakken te ontwikkelen. Het helpt ons ook effectieve interventies te implementeren om het leven van inwoners beter te maken. Hierbij geldt: doen wat werkt en niet-doen wat niet werkt. In de aanpak van armoede, eenzaamheid, verslaving, (on)gezondheid, schulden, beperkingen (sociaal, fysiek en emotioneel), opvoedingsproblematiek en leefbaarheid willen en kunnen we niet alleen verantwoordelijk zijn. Bij alles waar we met inwoners aan werken komen we collega’s van andere organisaties tegen. Daarom is het voor sociaal werk en peuterwerk nodig om goed te weten hoe deze andere organisaties werken.

Eind 2020 werd ons rapport 'Uit de duivelskring van armoede' gepubliceerd. In 2021 deelden we de resultaten intern en met ons netwerk.

Het derde deel van het onderzoek naar het ‘Geheim van sociaal werk’ (in samenwerking met de RuG en NHL Stenden) werd in 2021 afgerond. De resultaten worden in 2022 gepubliceerd.

Alliantie van Kracht 

De Alliantie van Kracht is een netwerk van organisaties in de sectoren zorg, welzijn en wonen, en wil verbetering brengen in de sociaaleconomische positie van huishoudens in de Veenkoloniën. Samen met alle leden van de alliantie zet Tintengroep zich in om armoede in de veenkoloniën terug te dringen. Door onze dagelijkse activiteiten en ervaringen te delen met anderen, leveren we een goede bijdrage. Binnen de Alliantie van Kracht tegen Armoede verbinden we werkgevers, overheden, onderwijs- en onderzoeksinstituten in Noord-Nederland in de aanpak van intergenerationele armoede. Samen zorgen we er bijvoorbeeld voor dat er banen komen voor mensen die al een lange tijd geen werk hebben. We hebben de ambitie uitgesproken om de komende jaren 250 banen te realiseren.

Partijen en organisaties met elkaar verbinden

Ondersteunen door te denken en doen wat nodig is

We hebben geld gekregen uit het programma ‘Toukomst’ voor de ontwikkeling van gezinsbegeleiding. Dit doen we samen met CMO STAMM. Wij vinden dat we moeten kijken naar het vak van sociaal werker hoe het ooit bedoeld was: ondersteunen door te denken en doen wat nodig is. Vanuit bijvoorbeeld het gezin, de school of het werk. Samen met de buurt en inwoners, jong en oud.

Samenwerken met ervaring
Is een samenwerkingsproject tussen de provincie Drenthe, Sterk uit Armoede, Moedige Dialoog Drenthe en CMO STAMM. Dit project biedt gemeentes, woningcorporaties, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven de kans om gedurende een periode van een half jaar, kennis te maken met de toegevoegde waarde van de inzet van een ervaringsdeskundige binnen de eigen organisatie.

Tintengroep is partner van het kennis- en leeratelier dat zich bezighoudt met de samenhang tussen preventie en hulpverlening.

De evaluatie van de Jeugdwet liet zien dat gemeenten tot nu toe niet de ruimte hadden of namen om sterk in te zetten op preventie. Preventie kan zowel gericht zijn op een sterke basis, primaire preventie, als het vroegtijdig ingrijpen op problemen die bij screening zichtbaar worden, secundaire preventie (Reijneveld e.a. 2016, 2017a, b). Volgens Van Yperen e.a. (2019) is het in beide gevallen belangrijk om in een samenhangende aanpak ook zogenaamde beschermende factoren te betrekken, bijvoorbeeld sociale binding en steun van belangrijke volwassenen. Dit kennisatelier richt zich in eerste instantie op secundaire preventie, namelijk vroegsignalering en -behandeling van dreigende problemen bij jeugdigen, zoals schooluitval, middelengebruik en dreigende criminaliteit.

Zorgen dat iedereen ons kent

Wij willen helpen door partijen en organisaties met elkaar te verbinden. Dit doen we met de inwoners en in onze projecten. Maar ook als we mee mogen denken over de toekomst van sociaal werk en peuterwerk met brancheorganisaties, kennisplatforms, denktanks en stuurgroepen. Daarvoor is het belangrijk dat iedereen ons kent en weet te vinden. De afdeling Communicatie ondersteunt de directeuren en het bestuur om nog bewuster te werken aan onze bekendheid.

C for Youth

C4Youth is een regionale kennis- en leerwerkplaats met als algemene doelstelling het bevorderen van een lerende omgeving in de jeugdhulp voor hulpverleners, onderzoekers, beleidsmakers en opleiders, en het bevorderen van vakmanschap ten behoeve van het gezond, veilig en kansrijk opgroeien en opvoeden van de jeugd. 

Uit de Duivelskring van armoede

Brede aandacht voor armoede is nodig. Berichten over voedselbanken die de aanloop niet aankunnen en mensen met hoge schulden die geen uitweg zien, geven aan dat de grens tussen rondkomen en armoede flinterdun is. In opdracht van en in samenwerking met medewerkers en ervaringsdeskundigen van de Tintengroep hebben Movisie en bureau Omlo onderzocht welke rol sociaal werkers en medewerkers van peuterwerk en kinderopvang kunnen vervullen voor personen die zich in een situatie van armoede bevinden of daarin dreigen te belanden. Daarin lag de focus niet alleen op financiële armoede maar ook op sociale, emotionele en culturele tekorten. Maatschappelijke kwetsbaarheid en armoede zijn volgens het onderzoek te relateren aan een tekort aan zogenaamde hulp- of kapitaalbronnen. Vijf kapitaalbronnen worden in het onderzoek onderscheiden: Sociaal-, Cultureel-, Pedagogisch-, Economisch- en Mentaal kapitaal. De uitkomsten van het onderzoek leveren praktische mogelijkheden om preventief aan de slag te gaan waarbij met de activiteiten wordt aangesloten bij de verschillende kapitaalbronnen. Het onderzoek laat duidelijk zien wat het belang is van samenwerken. Om inwoners te helpen ontsnappen uit de duivelskring van armoede is het nodig dat hulpverleners met elkaar samenwerken, elkaar opzoeken en van elkaars kennis gebruik maken!

Logo Reporting
Versie:
v3.10.8
Leverancier:
iWink

Met Reporting maak je professionele online publicaties. Rapportages die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over Reporting