Spring naar inhoud

Innoveren en faciliteren

Denken vanuit samenkracht

Tintengroep wil het leven van inwoners écht verbeteren. Dit doen we niet vanachter ons bureau, maar in ons dagelijkse werk voor sociaal werk en peuterwerk. Onze medewerkers blijven zich ontwikkelen door cursussen en trainingen te volgen. Zo hebben we altijd de laatste kennis en kennen we de nieuwste methoden. Op deze manier kunnen we de inwoners en opdrachtgevers steeds beter helpen en halen we onze doelen.

We blijven goed werk leveren

We zorgen ervoor dat onze dienstverlening van hoge kwaliteit blijft. Dit doen we door goed te controleren of we alles wat we wilden doen, gedaan hebben. We voeren al jaren het HKZ certificaat. Daarin staat de PDCA centraal.  De HKZ liet voor 2020 een stabiel en beheerst beeld zien voor ons primaire proces en alle ondersteunende processen.

Gedeelde uitdagingen

Gemeentes staan voor grote uitdagingen. Maatschappelijke en demografische ontwikkelingen (blijven) leiden tot een groter beroep op ondersteuning. Ook de financiële gevolgen van corona blijven voorlopig nog merkbaar. Dit heeft tot gevolg dat gemeentes prioriteiten moeten stellen en een visie ontwikkelen op fundamentele vragen over een zorgzame samenleving en de menselijke maat. De opgaves liggen in het beter bereiken van mensen in kwetsbare posities en integraal werken in tijden van krapte. Landelijke kaders moeten vertaald en aangepast worden aan de lokale situatie. 

Vanuit onze rol als opdrachtnemer, partner, ontwikkelaar en meedenker, zijn dit gespreksonderwerpen in de contacten die we op verschillende niveaus met gemeentes hebben; zowel bestuurlijk als ambtelijk.

Interne innovatie

Innovatiefonds

Tintengroep heeft een innovatiefonds waar medewerkers een aanvraag voor in kunnen dienen. Het blijkt namelijk dat de beste en meest innovatieve ideeën voor het primaire proces vaak uit de koker van medewerkers komen. Daarom is geld beschikbaar gesteld voor vernieuwende ideeën waar het primaire proces baat bij heeft.

Medewerkers kunnen in afstemming met hun directeur een aanvraag indienen waarin ze onderbouwen wat ze willen bereiken en wat hiervoor nodig is. Ook in 2021 zijn een aantal aanvragen positief beoordeeld. Zo heeft een van de aanvragen geleid tot de ontwikkeling van “Tintencast”, onze eigen vertaling van het fenomeen podcast.  Dit is een laagdrempelige manier om over ons werk te vertellen en bijvoorbeeld onze strategische projecten onder de aandacht te brengen. Inmiddels zijn op Tintranet, onder de noemer Tintencast, over uiteenlopende onderwerpen podcast te vinden. Zo kunnen we kennisnemen van de toegevoegde waarde van het inzetten met een contacthond bij mensen met dementie tot wat de betekenis van de beroepscode is voor ons werk als professional.  Het geld dat is toegekend is gebruikt voor de aanschaf van opnamemateriaal en het organiseren van trainingen hoe een goede podcast te maken.

Digitaal dossier voor klanten

Voor klanten die gebruik maken van individuele ondersteuning bij een van de Tintenorganisaties is vanaf januari 2021 een digitaal klantportaal beschikbaar. Via een persoonlijke beveiligde inlog heeft de klant direct, zonder tussenkomst van een medewerker of werkorganisatie, online toegang tot het eigen klantdossier. 

Niet alleen wordt op deze manier het inzagerecht van de klant vergemakkelijkt, het aantal klanten dat gebruik maakt van de inzagemogelijkheid neemt toe. Dit draagt bij aan een actieve betrokkenheid van de klant bij het hulpverleningsproces en daarmee het verbeteren van de ondersteuning. Ook het recht van de klant op afschrift, aanvulling, correctie en verwijdering van informatie uit het dossier kan op deze manier beter worden uitgeoefend. Het werken met een nieuwe digitale omgeving kent ook altijd een aantal kinderziektes. Een interne audit heeft ons veel informatie opgeleverd waar we deze vorm van dienstverlening verder kunnen verbeteren. Het streven is om in 2022 een online klantportaal te hebben dat niet alleen veilig en aantrekkelijk is maar ook gebruiksvriendelijk voor klant en medewerker.

Beleidsmedewerkers TTA van start

Begin dit jaar is het team beleidsmedewerkers van start gegaan. Dit team heeft een unieke positie binnen Tintengroep. De beleidsmedewerkers maken vanuit Tinten Training en Advies deel uit van de afdeling Strategie & Beleid én zijn vanuit hun expertise zeer nauw betrokken bij de ‘hoofdopdrachtgever’.

De hoofdopdrachtgever is een directeur van een lokale werkorganisatie. Dit betekent dat het leeuwendeel van hun werkzaamheden lokaal plaatsvindt. Door de onderlinge verbinding vindt horizontale kennis en informatie-uitwisseling op strategische thema’s plaats. Door te werken vanuit 1 team wordt het “Tinten- DNA” gewaarborgd. Ook is het team in staat overstijgende thema’s op te pakken. De keus voor de onderwerpen kan zowel voorkomen uit lokale als externe ontwikkelingen. Met deze constructie ontstaat ruimte voor flexibiliteit en de mogelijkheid snel in te spelen op de zich aandienende vraag. Vanwege ziekte en mobiliteit is het team nog niet volledig op sterkte, maar in 2022 vindt verdere versterking plaats.

FG en PO

De Functionaris Gegevensbescherming (FG) is eind 2020 benoemd als onafhankelijk intern toezichthouder en heeft als wettelijke taak toezicht te houden op de verwerking van persoonsgegevens. De Privacy Officer (PO) is het aanspreekpunt voor privacyvraagstukken die spelen in de organisatie en zorgt ervoor dat de voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) benodigde taken worden uitgevoerd en maatregelen worden ingebed in de organisatie.

De FG inventariseert gegevensverwerkingen, ziet toe op het ontwerpen, actualiseren en de naleving van beleid met betrekking tot privacy en de bescherming van persoonsgegevens. De FG houdt een register van verwerkingen bij, handelt klachten af, is een deskundig aanspreekpunt voor betrokkenen en adviseert en informeert de verantwoordelijke. De FG treedt op als intermediair richting de Autoriteit Persoonsgegevens.

De PO is verantwoordelijk voor het initiëren, evalueren en projectmatig implementeren van bedrijfsvoeringvraagstukken waarbij privacy een hoofdbestanddeel vormt. Ook biedt de PO ondersteuning bij de uitvoering van deze vraagstukken en voert hier wettelijk verplichte controles en toezichtopdrachten op uit. Dit doet de PO nauwe samenwerking met de FG en CISO.

Binnen Tintengroep is er sprake van een optimale samenwerking tussen de FG en PO waarbij grenzen tussen de rollen, wanneer noodzakelijk, kunnen vervagen.

Tess Klooster - communicatieadviseur

Ik word blij van mijn werk! Tintengroep is in beweging en er gebeurt veel. Elke dag hoor ik wel verhalen van collega’s waarvan ik denk "Wauw je hebt het verschil gemaakt!". Met mijn mooie beroep mag ik helpen die verhalen naar buiten te brengen. 2021 was een intens jaar waarin het voor veel mensen toch wel zoeken was naar de balans van werk en privé. Daarvan heb ik ook veel geleerd waar ik nu nog baat bij heb.

Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid (PG) is niet meer weg te denken uit zorg en welzijn. Het gedachtegoed is opgenomen in de landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024. Daarnaast is in veel gemeenten het concept terug te vinden in beleid. 

De beweging rondom PG draagt bij aan de erkenning voor sociaal werk en het  gedachtegoed sluit goed aan bij de manier waarop we binnen Tintengroep gewend zijn om te werken. We normaliseren, kijken naar mogelijkheden, versterken veerkracht en de eigen regie en vergroten van het netwerk. Het doel van het strategisch project Positieve Gezondheid is: “Positieve Gezondheid is ingebed in de filosofie en integrale werkwijze van de Tintengroep”. Aan dit doel is de afgelopen jaren gewerkt en met als resultaat een groot aantal medewerkers al werkt vanuit PG. Een aantal organisaties heeft het gedachtegoed al volledig ingebed. De gemeentelijke opdracht is zeer bepalend voor de status van het inbedden van PG.  Het thema is opgenomen in formele onderdelen van de organisatie, zoals in de missie & visie, de kaderbrief, het strategisch HR beleid en binnen het scholingsaanbod. De werkhouding is versterkt en de kennis is vergroot door de op maat gemaakte e-learning van TTA. Medewerkers en directeuren zien de meerwaarde van het werken volgens PG en zijn gemotiveerd om het gedachtegoed uit te dragen.  

Miranda Pol - ervaringsdeskundige

"Een ervaringsdeskundige luistert om te horen. En kwetsbaarheid is een grote kracht. Als ik mijn kwetsbaarheid durf laten zien, krijg ik kwetsbaarheid terug."

Ervaringsdeskundigen

Eind 2021 heeft Tintengroep voor 48 mensen de opleiding tot ervaringsdeskundige, K@ns, gefaciliteerd.

Van deze 48 mensen hebben 25 hun diploma behaald, 12 zijn helaas om uiteenlopende redenen gestopt met de opleiding en 11 mensen zijn nog in opleiding.

Alle mensen die hun diploma hebben behaald hebben een betaalde baan gevonden en zijn daarmee niet meer afhankelijk van een uitkering. En prachtige prestatie en een grote stap in hun leven!

Binnen Tintengroep zijn 18 van hen aan het werk. Daarvan zijn 13 nog steeds als ervaringsdeskundige betrokken en zetten 5 hun talenten in binnen een andere functie.

Harma Smalbil - facilitair medewerker

"Mijn werk is heel gevarieerd. Omdat ik door het hele gebouw actief ben, heb ik met allerlei verschillende mensen te maken en heb ik veel contacten. Het was enorm rustig in het gebouw in 2021. Een deel van mijn vaste werkzaamheden vervielen. Er waren veel minder vergaderingen en ik hoefde niets klaar te zetten. In plaats daarvan heb ik allerlei hand- en spandiensten verricht voor medewerkers die vanuit huis moesten werken. Zo kon ik me toch heel nuttig maken! Maar ik ben zo blij dat de loop er weer in zit hier!"

Impacter

Jongeren willen zich graag inzetten voor de maatschappij, maar weten vaak niet hoe en waar ze dit kunnen doen. Dit project biedt jongeren een maatschappelijke diensttijd  op maat. Om hen hiervoor warm te maken worden jongerencoaches van 22 tot 27 jaar ingezet. Zij staan dicht bij de belevingswereld van jongeren en zijn getraind om naar hen te luisteren en hun verhalen op te halen. Ze spreken de jongeren aan op ‘er toe doen’ en geven hun het vertrouwen dat ze een waardevolle bijdrage aan de maatschappij kunnen leveren.

Samen met hun coach gaan de jongeren op zoek naar een reis die aansluit bij wat hen aanspreekt en wat ze willen leren. Dat kan op allerlei gebieden zijn zoals onderwijs, natuur en dier, cultuur, veiligheid, techniek en ICT en zorg. Na een match blijven de jongerencoaches de deelnemers actief volgen en coachen. Ze zorgen ervoor dat zij aandacht, waardering en ondersteuning krijgen. Ook stimuleren zij de jongeren tijdens en na de Impacter-reis om deel te nemen aan de Impacter community. Daar kunnen zij hun ervaringen en interesses delen en elkaar helpen om samen maatschappelijke impact te maken.

Deze Maatschappelijke diensttijd-reis geeft jongeren de kans iets te doen wat perfect bij hen past. Zo ontwikkelen ze hun identiteit en krijgen ze het zelfvertrouwen dat ze een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Hun talenten doen er toe en worden gewaardeerd door anderen.

Wist je dat

Er vanuit het Innovatiefonds

4000 euro beschikbaar is gesteld

voor de start van Tintencast, onze podcast

De afdeling ICT

5216 telefonische vragen beantwoordde

en

5072 tickets via mail ontving

De afdeling Financiën

12500 facturen heeft ontvangen

De afdeling Arbo & Veiligheid

47 RI bezoeken gezondheid & veiligheid

deed bij Peuterwerk alleen

Er vanuit het online opmaaksysteem Lizzit

487 Bestellingen

werden gedaan

Er in 2021

450 Kannen koffie

werden gevuld voor vergaderingen

de afdeling Telefonie

meer dan 50000 telefoontjes binnen kreeg

Ina Hulshof - telefonist / receptionist

“Ieder telefoontje is weer een verrassing, je weet nooit wat zich aandient. Ik vind het fijn dat ik mensen die bellen een stapje verder kan helpen. Soms krijgen we telefoontjes uit het hele land omdat mensen niet goed op de website kijken. Als ze dan horen dat we in Gieten zitten hebben ze geen idee waar dat ligt. In 2021 ging ons werk achter de telefoon gewoon door. Maar het was echt heel stil op kantoor.”

Logo Reporting
Versie:
v3.10.8
Leverancier:
iWink

Met Reporting maak je professionele online publicaties. Rapportages die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over Reporting