Spring naar inhoud

Onze mensen

Onze mensen

Tintengroep bestaat in 2021 uit 16 sociaalwerkorganisaties, Peuterwerk, Tinten Training & Advies, Beheer Welzijn en Tinten. Hier werken in totaal bijna 700 medewerkers, die in totaal op jaarbasis ruim 900.000 uur inzetten.

Het grootste deel van deze medewerkers werken in de dorpen en wijken of zijn actief binnen een locatie van Peuterwerk. Zij zetten zich in voor ons primaire proces, vanuit onze gezamenlijk visie en bijbehorende kernwaarden.

Veel minder zichtbaar is het team van medewerkers dat achter de schermen ondersteunende diensten levert. Zij hebben hun eigen primaire proces, dat faciliterend en ondersteunend is aan de uitvoering van het beleid van Tinten en de werkorganisaties.

Deze afdelingen zijn gericht op het leveren van kwalitatief hoogstaande dienstverlening waardoor de Tintenorganisaties zich volledig kunnen richten op de inhoud en de opgaven van het werk in de gemeenten. 
Tintengroep is de afgelopen jaren gegroeid en bestaat op 1 januari 2022 uit 19 stichtingen. Deze groei vraagt continue aandacht voor de omvang en samenstelling van de verschillende ondersteunende teams. De vraag hoe de medewerkers nog steeds in staat zijn om alle werkstichtingen snel en kwalitatief goed te kunnen ondersteunen staat hierbij steeds centraal.

Alwin Roffel - medewerker ICT

"De goede sfeer en prettige collega’s maken dat het prima werken is bij Tinten. Ik krijg veel kansen en aanbod om mijn kennis uit te breiden en mezelf te ontwikkelen. 2021 is het jaar waarin ik bij Tinten ben komen werken. Wel een bijzondere start zo in coronatijd. Gelukkig mochten wij op basis van onze functie wel vanuit Gieten werken. Er kon zo goed ingewerkt worden en me alles eigen maken”.

Bezinnen en besluiten

Door corona is de wereld in rep en roer; niets is meer hetzelfde. Mensen komen op bepaalde onderdelen van het leven ineens tot stilstand. Minder afleiding, meer tot jezelf. Dat kan tot gevolg hebben dat mensen meer gaan nadenken over wat voor hen echt belangrijk is. Een aantal medewerkers binnen Tintengroep hebben keuzes gemaakt over de invulling van hun werkzame leven. Een andere functie, meer of minder uren werken, je talenten inzetten buiten Tintengroep of gebruik maken van de mogelijkheid te stoppen met werken! We zien dit in 2021 terug in een relatief grote mobiliteit. Veel vertrouwde gezichten zijn om uiteenlopende redenen vertrokken of komen we op een andere plek weer tegen. We ondersteunen het als mensen hun hart volgen en de keuze maken om hun talenten op een andere manier in te zetten. 

Gelukkig hebben andere mensen die hun hart volgden een nieuwe start gemaakt in een functie binnen onze groep en mochten we een grote groep nieuwe collega’s welkomen heten. Naast de waarde die frisse, enthousiaste en competente nieuwe collega’s met zich meebrengen, moeten we ook alert blijven op hoe we omgaan met het gegeven dat met het vertrek van medewerkers ook kennis, ervaring en cultuurdragers uit de organisatie verdwijnen, zeker als het om mensen op sleutelposities gaat. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt maken het niet altijd eenvoudig de goede mensen op het goede moment te vinden. Dit kan tot gevolg hebben dat er extra (werk)druk ontstaat bij  teamgenoten of dat niet alle werkzaamheden binnen de afgesproken termijnen kunnen worden uitgevoerd. 

Corona was niet alleen voor medewerkers een tijd van bezinning, ook is vanuit Tinten nagedacht over de toekomst van Tintengroep. Wat komt er op ons af vanuit maatschappelijke ontwikkelingen en hoe zorgen we dat we hier als organisatie klaar voor zijn. Dit heeft ertoe geleid dat een aantal versnellingen ten aanzien van professionaliseren en strategie in gang zijn gezet. Voorbeelden hiervan zijn het ontwikkelprogramma Professionals met Impact, het in inrichten van het team van beleidsadviseurs en de keus voor een HR-Businesspartner. 

Mantelzorgvriendelijk werkgever

Uit onderzoek blijkt dat binnen Tintengroep één op de drie werknemers mantelzorgtaken combineert met een betaalde baan. De combinatie van werken en zorgen kan zwaar en lastig zijn. Om ervoor te zorgen dat beiden naast elkaar mogelijk is, is een goede balans van groot belang. Hoe kun je de combinatie werk en zorg verbeteren? Als werkgever wil Tintengroep hier extra aandacht aan besteden en samen met medewerkers op maat kijken welke ondersteuning helpend is. Het onderwerp werk en mantelzorg is daarom onderdeel geworden van het personeelsbeleid. Met elkaar willen we een organisatie creëren waarin elke medewerker in gesprek kan gaan over mantelzorgtaken die hij/zij heeft naast zijn/haar baan.

Fluitend naar je werk   

Binnen Tintengroep willen we graag dat iedereen vitaal en met plezier naar het werk kan gaan. De kennisgroep 'Fluitend naar je werk' helpt werkorganisaties om bewust in te zetten op vitaliteit en het goed omgaan met/voorkomen van onnodige verzuimsituaties. 

Als we spreken over vitaliteit binnen de Tintengroep, bedoelen we het vermogen van werknemers om zo vorm en inhoud te geven aan hun werk, dat ze:

  • zich betrokken voelen bij hun werk
  • zich in hun werk energiek voelen (sociaal-emotioneel, fysiek en mentaal)
  • gemotiveerd zijn (doelen stellen en hieraan werken) en plezier hebben in hun werk
  • veerkracht hebben om met uitdagingen om te gaan

Als we binnen de Tintengroep werken aan vitaliteit, dan werken we aan het mogelijk maken van dit vermogen bij medewerkers. We gaan er van uit dat iedereen periodes kent in zijn leven dat vitaliteitsaspecten meer of juist minder aanwezig zijn, en dat privé en werk elkaar beïnvloeden. Dat betekent ook dat vitaliteit niet statisch is of een duidelijke norm kent.

Wist je dat

Tinten Training & Advies

112 trainingen

verzorgde

En

399 deelnemers

een e-learning volgden

Daaraan

1029 deelnemers

meededen

De afdeling HR

212 vacatures

beheerde

en daarop

1542 sollicitanten

reageerden

Logo Reporting
Versie:
v3.10.8
Leverancier:
iWink

Met Reporting maak je professionele online publicaties. Rapportages die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over Reporting