Spring naar inhoud

Voor en met onze inwoners

Voor wie waren we er

We doen ons werk in het voorliggend veld. Dat is het deel van zorg, welzijn en ondersteuning waar mensen zelf, zonder verwijzing, naartoe kunnen gaan. 

We kunnen ons werk niet alleen doen. Om voor inwoners de zelf- en samenredzaamheid te vergroten en bij te dragen aan hun welbevinden werken we op verschillende manieren. We bieden individuele ondersteuning, organiseren collectieve activiteiten en doen aan netwerkversterking. We doen ons werk met en voor inwoners; in 2021 waren er zo'n 3000 inwoners actief betrokken als vrijwilliger bij de realisatie van onze gemeentelijke opdrachten. Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan de inbedding van ons werk in de in de buurt. Ze vormen een levend netwerk, waardoor op een vanzelfsprekende manier kennis en kunde over wat leeft bij inwoners de organisatie binnen komt. We werken ook direct samen met onze opdrachtgevers en partnerorganisaties om samen de goede dingen te doen.

Corona bepaalde in 2021 het dagelijks leven en daarmee ook onze werkzaamheden, nog steeds deels. We volgden nauwgezet de landelijke persconferenties en de adviezen van Sociaal Werk Nederland. Het “kernteam” vertaalde deze informatie naar richtlijnen voor medewerkers en ons (tijdelijk) beleid op het wel of niet door laten gaan van activiteiten. Centrale boodschap hierbij was altijd: pas goed op jezelf en op elkaar! Met alle ervaringen die we inmiddels hebben opgedaan zijn we steeds vaardiger en creatiever geworden in het zo organiseren van ons werk, dat het binnen de maatregelen van de overheid past. We draaien onze hand niet meer om voor online vergaderen en zijn in staat flexibel mee te bewegen met de zich afwisselende mogelijkheden en beperkingen. Wel of geen avondklok, wel of niet testen voor toegang, wel of geen mondkapje, wel of niet met meerdere personen in een ruimte, afbakening van doelgroepen, we hebben maatwerk geleverd.

Werken in coronatijd vraagt veel van iedereen en we willen zicht krijgen op de manier waarop we dit gedaan hebben. Daarom hebben we een interne peiling onder medewerkers gehouden en hen gevraagd naar de impact van corona op hun werk en hun leven. Ook konden we gebruik maken van de kennis die binnen Sociaal Werk Nederland beschikbaar kwam. 

Omdat we ook willen leren van de coronacrisis en de grote impact die deze heeft gehad op de domeinen waarbinnen Tintengroep actief is – het sociaal werk en het peuterwerk, hebben we Trendbureau Drenthe als onafhankelijke externe partij gevraagd in 2022 een onderzoek uit te voeren binnen Tintengroep met als doel “inzichtelijk te krijgen hoe de coronacrisis het werkveld van het sociaal werk en peuterwerk heeft veranderd en de dienstverlening van Tintengroep heeft beïnvloed. Hierdoor kan Tintengroep handvatten vinden voor verdere beleidsvoering op operationeel (werkwijzen en -processen) en strategisch vlak”. De voorbereiding van de opdrachtverstrekking heeft in 2021 plaatsgevonden; de uitvoering van het onderzoek start in 2022. In het kader van kennisdeling zullen de uitkomsten van dit onderzoek ook beschikbaar komen voor derden, zoals bijvoorbeeld gemeentes.

Ook hebben we onze klanten bevraagd hoe tevreden zij zijn over onze dienstverlening in coronatijd. Het feit dat zij ons in 2021 vrijwel dezelfde goede waardering gaven als in 2020 onderstreept dat onze medewerkers al die tijd in goed contact zijn gebleven met inwoners en van betekenis hebben kunnen zijn. 

We zijn extra alert geweest op de mogelijke gevolgen van de lockdown op jeugd en het feit dat we nu nog minder zicht hebben op wat zich achter de voordeur afspeelt, waardoor signalen dat het niet goed gaat ons vaak later of in een andere vorm bereiken. Omdat zowel het peuterspeelzaalwerk als het sociaal werk tot de cruciale beroepen gerekend worden, kregen we de mogelijkheid om de contacten met onze peuters en klanten, vaak in aangepast vorm, voort te zetten. 

De avondklok

Na de inwerkingtreding van de avondklok op 23 januari 2021 zijn er in verschillende Nederlandse dorpen en steden rellen uitgebroken. Hierbij werd niet alleen geprotesteerd tegen de avondklok maar maakten mensen zich ook schuldig aan vernielingen en geweld.

Vooral jongeren hebben zichtbaar moeite met de coronamaatregelen omdat juist zij behoefte hebben elkaar op te zoeken. Social media, zoals Snapchat, Instagram en telegram, speelt een grote rol bij het verspreiden van berichten en bij het optrommelen van de jongeren.

Het feit dat ook binnen ons werkgebied berichten en oproepen om “te gaan rellen” de ronde deden, maakt dat we onszelf de vraag moesten stellen welke rol wij zien weggelegd voor het jongerenwerk. Zien we het jongerenwerk als anti-relschop-tool en gaan we samen met de politie de straat op om met jongeren in gesprek te gaan? Of is meer structurele inzet en zichtbaarheid van het jongerenwerk nodig om vanuit verbinding preventief van betekenis te kunnen zijn. Heel praktisch hebben jongerenwerkers op verschillende plekken in ons werkgebied gebruik gemaakt van een ontheffing waardoor zij gelegitimeerd waren de straat op te gaan. Zij hebben verantwoordelijkheid gepakt om met jongeren in gesprek te gaan; niet vanuit een beheersmatige rol maar als preventieve interventie.

Koers houden en vooruit kijken; onze strategische projecten

Een strategisch project is een project dat raakt aan de essentie van ons werk. Op basis van ontwikkelingen in de samenleving en gekoppeld aan de maatschappelijke opgaves die dit voor  gemeentes tot gevolg heeft, investeren we als Tintengroep in het ontwikkelen van projecten die zich richten op het professionele aanbod waarmee we voor de inwoners van de gebieden waarin we werkzaam zijn kunnen ondersteunen.

De speerpunten waar we ons in 2021 op hebben gericht zijn:

  • Armoede en de energietransitie.
  • Jeugd en Wmo.
  • Vakmanschap en dienstverlening met data.

Energietransitie

Kijkend naar de plannen van de overheid en onze opdrachtgevers, zal de energietransitie een steeds grotere impact hebben op onze samenleving en daarmee op de leefwereld van onze inwoners.

Plan- en beleidsmakers lijken met name oog te hebben voor het technische aspect van de energietransitie. Het sociale perspectief blijft dan onderbelicht. We voelen de verantwoordelijkheid om hier een actieve rol in te spelen. Dat past bij onze historie als het gaat om bewonersparticipatie. Het sociaal werk heeft van oudsher een verbindende rol in de driehoek gemeente, corporatie en inwoner. En de sociale problematiek die bijvoorbeeld de wijkvernieuwing bemoeilijkte werd aangepakt. Nu de dorpen en wijken weer op grote schaal op de schop gaan, is het aannemelijk dat inzet van het sociaal werk op dezelfde thema’s (bewonersparticipatie en sociale problematiek) de energietransitie mee helpt te versnellen. Ook geeft het kans om andere maatschappelijke problematieken in dorpen en wijken ‘mee te nemen’, de zogenoemde ‘koppelkansen’.

Om deze reden is ervoor gekozen in de vorm van een strategisch project onderzoek te doen naar welke rol het sociaal werk en peuterwerk in Tintengroep kan spelen in de energietransitie en welke kennis/informatie sociaal werkers en pedagogisch medewerkers daarvoor nodig hebben. De uitkomsten van dit onderzoek laten het belang zien van betrokkenheid van sociaal werk en peuterwerk in de energietransitie, met als voornaamste doel het toegankelijk maken van de energietransitie voor wie dit niet vanzelfsprekend is. Het wel of niet hebben van een opdracht hiervoor is bepalend voor intensiteit van de betrokkenheid. We zullen in ieder geval het onderwerp integreren in zowel ons collectief als individuele aanbod. Het is aan ons om goed op de hoogte te blijven van lokale ontwikkelingen op dit dossier, hierover met de gemeentes in gesprek te blijven om aan te geven wat wij hierin kunnen betekenen en aandacht te vragen voor kwetsbare inwoners. Alleen op deze manier kunnen we samen de inclusieve energietransitie dichterbij brengen.

Dienstverlening met data

De Tintengroep ziet het zichtbaar maken van resultaten als een belangrijke opgave voor iedere medewerker, ieder team en iedere werkorganisatie als geheel. In de kaderbrieven staat data gedreven werken expliciet genoemd als één van de drie ontwikkellijnen gericht op verbetering en innovatie.

Onder dienstverlening met data verstaan we het feit dat we de data waarover we beschikken meenemen in de keuzes en beslissingen die we maken in ons werk. Het is een aanvullende bron bovenop onze kennis, ervaring en intuïtie. 

Door data breder te bekijken/analyseren en in te zetten draagt het onder andere bij aan het bevorderen van het vakmanschap van de medewerker/het team en de organisatie. Het is een middel waarbij individuele professionals, teams en de organisatie als geheel de mogelijkheid hebben om inzicht te krijgen  in wat ze doen, hoe ze het doen en of het ertoe doet, gecombineerd met weten wat werkt, hoe het beter of anders kan  en dit ook te laten zien.

In 2021 zijn de voorbereidende werkzaamheden hiertoe gestart. Zo heeft ons registratiesysteem Myneva een grote aanpassing ondergaan zodat het ondersteunend is aan de nieuwe werkwijze die we voor de collectieve trajecten hebben ingericht. Hoe beter we informatie kunnen vastleggen, hoe beter we deze later kunnen gebruiken om zicht te krijgen op ons werk en daarmee op ons vakmanschap.

Evita ten Veen

Evita ten Veen - vrijwilliger

"De Rechtswinkel is als laagdrempelig omdat wij gratis advies geven, deskundig zijn en een breed netwerk hebben. Doordat geld geen rol speelt weet men ons al snel te vinden en op die manier kunnen wij al vroegtijdig een juridisch probleem aanpakken. Vanwege corona zag vrijwilligerswerk er in 2021 heel anders uit, zonder fysieke inloopspreekuren. Het was behelpen, maar toch hebben we - ondanks de beperkingen - honderden mensen kunnen voorzien van advies per telefoon en e-mail."

Vrijwilligers ook in 2021 onmisbaar

De lokale gemeenschap wordt leefbaar als mensen zich met elkaar verbinden en er voor elkaar willen zijn. We bieden een breed en gevarieerd pakket aan activiteiten, projecten en diensten aan de bewoners om het sociaal functioneren te bevorderen. Binnen alle Tintenorganisaties mogen we dit samen met vrijwilligers doen. Het werken met vrijwilligers is een bewuste keuze, want ze hebben een aantoonbare meerwaarde in het realiseren van doelstellingen. Samenwerken met vrijwilligers maakt het ons mogelijk zowel kwantitatief als kwalitatief beter (breder, gevarieerder, diepgaander) werk te leveren. Daar komt bij dat vrijwilligers een belangrijke bijdrage leveren aan de inbedding van het aanbod van de organisatie in de buurt.

Vrijwilligers vormen een levend netwerk, waardoor op een vanzelfsprekende manier kennis en kunde over wat leeft bij bewoners de organisatie binnen komt.

Vrijwilligerswerk houdt de samenleving als geheel én de vrijwilliger zelf gezond en veerkrachtig. Waar mensen zich vrijwillig inzetten voor een ander en de samenleving, ontstaat sociale cohesie, innovatie en ondernemerschap.

Binnen Tintengroep zijn ruim 3000 vrijwilligers actief. Samen met hen realiseren we de lokale opdrachten. Daarnaast hebben we een nauwe samenwerking met vrijwilligersorganisaties en- besturen als het gaat om het werken in de wijk. Vanuit de Vrijwilligers Informatie Punten (V.I.P.) spelen we een actieve rol in het matchen van vraag en aanbod tussen vrijwilligers en organisaties of mede-inwoners. Voor veel mensen is het doen van vrijwilligerswerk een eerste opstap in het actief meedoen in de samenleving. Voor anderen is het een waardevolle tijdsbesteding naast of na hun werkzame leven. Juist omdat we de samenwerking met vrijwilligers zo belangrijk vinden is in 2021 ons vrijwilligersbeleid geactualiseerd.

Niet alleen organisaties en verenigingen weten hoe waardevol het is om hun werk samen met vrijwilligers te kunnen doen. Een vrijwilliger kan ook een wereld van verschil maken voor een mede-inwoner. Hoe betekenisvol dit kan zijn zien we in het voorbeeld van een vrijwilliger die 7 jaar lang, tot aan zijn overlijden, voor een ernstig chronisch zieke jonge man heeft gekookt en aansluitend samen gegeten.

Mevrouw F. Janse-Zwolle uit Espel is als vrijwilliger actief bij het Infoplein in Lemmer, bij de Gouden koffiemorgen in Vollenhove en het hospice in Emmeloord. Ze doet vrijwilligerswerk omdat het haar leven verrijkt.
“Vanwege corona zag mijn vrijwilligerswerk er in 2021 heel anders uit. Ik ging alleen naar het infoplein als dat open was. Maar nu weer volop in 2022”.

Vrijwilligerswerk is hartstikke belangrijk; als je geen vrijwilligers meer hebt dan stort heel Nederland in. Het geeft je niet alleen energie maar je doet er ook goed mee”. Joke is een actieve inwoner van Zuidlaren die dit zelf in de praktijk brengt. Naast het bemiddelen van vrijwilligers naar passend vrijwilligerswerk via het V.I.P. is ze als vrijwilliger ook nog werkzaam is bij de lokale omroep en bij St. Hulphond.

Joke van de Grift - vrijwilliger
Logo Reporting
Versie:
v3.10.8
Leverancier:
iWink

Met Reporting maak je professionele online publicaties. Rapportages die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over Reporting