Spring naar inhoud

Casuïstiek in aantallen

1.1 Algemeen

Welstad biedt grofweg vier verschillende ondersteuningsvormen, namelijk:

 • Individuele trajecten:
  wanneer een inwoner een hulpvraag heeft waarvoor op basis van een intake meerdere gesprekken nodig zijn. Er wordt gewerkt aan een concreet doel/plan. Deze ondersteuningsvorm zien we vooral terug bij het (jeugd) maatschappelijk werk.
 • Leun en steuncontacten:
  bij hulpvragen, die minder intensieve ondersteuning van ons vraagt en waarbij de inwoner ‘een steuntje in de rug’ nodig heeft, of belang hecht aan het vaste gezicht die af en toe contact onderhoudt. En alert blijft op veranderingen in diens situatie. Vooral de doelgroep ouderen (vanuit eenzaamheid), gezinnen met blijvende zorgvragen en jongeren hebben behoefte aan leun en steuncontact.
 • Informatie en Advies:
  wanneer een inwoner een relatief eenvoudige vraag heeft, die in de meeste gevallen na één of twee contactmomenten beantwoord kan worden. We komen deze ondersteuningsvorm onder andere tegen bij de inloopspreekuren. Het gaat vaak over hulp bij formulieren, financiën, digitale vaardigheden en het vinden van de juiste organisatie. Ook professionals van andere organisaties kunnen een Informatie en Advies opvragen.
 • Collectieve trajecten:
  ondersteuning in groepsverband zoals trainingen of lotgenotenbijeenkomsten. Ook het vrijwilligerswerk, ondersteuning zelforganisatie en deelname aan overleggen met verschillende netwerkpartners valt onder deze ondersteuningsvorm.

In figuur 1 is te zien dat in het aantal behandelde Individuele trajecten in de afgelopen drie jaar stabiel is gebleven[1]. Het aantal Informatie en Advies aanvragen is ten opzichte van de voorgaande twee jaren, in 2021 opvallend lager. Een verklaring hiervoor is dat de app, waarmee medewerkers op een gemakkelijke wijze een informatie en adviesaanvraag kunnen registreren, eruit heeft gelegen. Daarnaast hebben onze medewerkers als gevolg van de coronamaatregelen minder inwoners getroffen op straat en tijdens de inloopmomenten.

In verband met de coronamaatregelen gingen een lange tijd veel collectieve activiteiten niet door. In het derde kwartaal van 2021 zijn er steeds meer collectieve activiteiten weer herstart. Hierdoor zien we over het gehele jaar 2021 een stijging van het aantal collectieve trajecten.

Aan medewerkers is de vraag gesteld om kritisch te zijn ten opzichte van Leun en steuncontacten en waar mogelijk deze af te sluiten. Sommige Leun en steuncontacten zijn omgezet naar een individueel traject. Ten opzichte van het voorafgaande jaar, is hierdoor in 2021 een daling in de Leun en steuncontacten te zien.


[1] Met de term ‘in behandeling’ bedoelen wij het aantal casussen die in het betreffende jaar open hebben gestaan.

  2021 2020 2019
Individuele trajecten 591 594 612
Leun & steuncontacten 379 442 360
Informatie & Advies aanvragen 1271 1535 1585
Collectieve trajecten 298 227 300

Verdeling ondersteuningsvragen 

De kaart laat op postcodeniveau zien waar inwoners met een individuele ondersteuningsvragen wonen. Hoe donkerder de kleur, hoe meer individuele ondersteuning is geboden. Sommige inwoners die bij ons individuele ondersteuning ontvangen wonen buiten de gemeente Stadskanaal. Dit komt doordat binnen het programma “De school als Wijk” (op basis van provinciaal gemaakte afspraken) soms leerlingen worden geholpen die buiten de gemeente Stadskanaal wonen.  

Verwijzingen

Wanneer onze dienstverlening niet toereikend is of niet aansluit bij de hulpvraag van de inwoner, zorgen we ervoor dat de inwoner verwezen wordt naar een passende organisatie. In figuur 3 is te zien dat wij in 2021 het vaakst hebben verwezen naar zorginstellingen. In figuur 4 is te zien dat er steeds meer inwoners via de VoorzieningenWijzer naar ons zijn verwezen. Ook ontvangen we van de huisartsen/POH meer verwijzingen. Dit betreffen onder andere deelnemers van de voorzorggroep.

Naar  
Zorginstelling 16
Vrijwilligersorganisatie 16
CJGV 12
Wmo 11
GGZ 10
Door  
Voorzieningenwijzer 143
Huisarts/POH 76
Ketenpartner 58
Gemeente 54
CJGV 37

1.2 Individuele ondersteuning

In figuur 4 is te zien dat in 2021 er meer Individuele trajecten zijn opgestart dan afgesloten. Dit betekent een stijging van onze caseload. Het totaal aantal ‘opgestarte’ en ‘afgesloten’ Leun en steuncontacten zijn vrijwel gelijk.

  Aantallen opgestart Aantallen afgesloten
2021 410 374
2020 348 447
2019 354 358
  Aantallen opgestart Aantallen afgesloten
2021 212 206
2020 237 287
2019 153 166

Wanneer we in figuur 6 het aantal opgestarte individuele trajecten per kwartaal met elkaar vergelijken, valt het op dat in 2021 het vierde kwartaal eruit springt. Medewerkers geven aan dat zij aan het einde van het jaar achterstanden bijwerken en hun dossiers op orde maken. Ook geven sommige medewerkers aan dat ze het drukker hebben in de decembermaand. Zo zijn er in het laatste deel van het jaar relatief veel vragen vanuit de VoorzieningenWijzer naar voren gekomen. Buiten de schoolvakanties om ontvangt het jeugdmaatschappelijk werk veel ondersteuningsvragen rondom het thema schoolverzuim.

kwartaal Trajecten opgestart
q1 92
q2 94
q3 89
q4 135

Figuur 7 laat zien dat wij met onze individuele ondersteuning alle leeftijdscategorieën bereiken. Bij kinderen wordt vaak op naam van één van de ouders geregistreerd. Dit maakt dat minder is geregistreerd op de leeftijdscategorie 0-10 en meer op de leeftijdscategorie 27-55. In vergelijking met de andere leeftijdscategorieën, worden Leun en steuncontacten relatief vaak ingezet bij 75+ers.

leeftijdscategorie3 aantal
0-10 35
11-20 97
21-30 140
31-40 158
41-50 111
51-60 148
61-70 113
71-80 84
80+ 89
Onbekend 6

1.3 ZRM gegevens: hoofddomeinen

Met behulp van de ZRM (zelfredzaamheid-matrix) brengen wij de hulpvraag en de mate van zelfredzaamheid op dertien verschillende domeinen van de inwoner in kaart. De figuren 8 t/m 12 laten zien op welke vijf hoofddomeinen de Individuele trajecten, Leun en steuncontacten en Informatie en Advies aanvragen in 2021 het vaakst waren gebaseerd. Hoofddomeinen zijn de leefgebieden op de ZRM waar de ondersteuningsvraag van de inwoner betrekking op heeft. Onder het domein financiën valt ook ondersteuning bij het invullen van formulieren en brieven van en naar instanties. Inwoners met een ondersteuningsvraag binnen het domein financiën, kunnen dus naast een vraag op het gebied van financiën, ook te maken hebben met laaggeletterdheid of anderstalig zijn.

Individuele trajecten

Waar bij de Individuele trajecten in 2020 de hulpvragen het vaakst betrekking op het leefgebied financiën hadden, hadden in 2021 de hulpvragen het vaakst betrekking op het leefgebied geestelijke gezondheid. Een verklaring hiervoor zijn de wachtlijsten binnen de GGZ en dat medewerkers aangeven dat zij meer bewust zijn van geestelijk problematiek. Bij de doelgroep 65+ hebben hulpvragen met betrekking tot geestelijke gezondheid vaak te maken met eenzaamheid, rouw en dementie. Vooral in 2021 zijn veel activiteiten en bezoeken voor ouderen niet doorgegaan. Wat opvalt zijn de vele huisvestingsvragen. Volgens medewerkers kan Welstad rondom het leefgebied huisvesting relatief weinig ondersteuning bieden. Vanuit de Onafhankelijke Cliëntondersteuning (OCO) komen vragen rondom dit thema huisvesting regelmatig naar voren.

In figuur 7 is te zien dat bij de doelgroep jeugd hulvragen het vaakst betrekking hebben op het leefgebied sociale- emotionele ondersteuning (ouderschap). Dit betreffen vragen rondom het thema opgroeien en opvoeden. Er is meer instroom ontstaan door de Pilot Team Snel Verder (TSV) waardoor Welstad meer en sneller in beeld is voor opvoed- en opgroeivragen. Bij Welstad zijn een aantal (J)MW en gezinscoaches werkzaam die een SKJ registratie hebben. 

Domein Aantal
Geestelijke gezondheid 154
Financien 145
Huisvesting 90
Sociaal - Emotionele ondersteuning (Ouderschap) 89
Huiselijke relaties 83
Domein Aantal
Sociaal - Emotionele ondersteuning (Ouderschap) 26
Huiselijke relaties 22
Geestelijke gezondheid 16
Sociaal netwerk 6
Huisvesting 5
Domein Aantal
Geestelijke gezondheid 39
Financien 25
Lichamelijke gezondheid 16
Huisvesting 14
Instrumentele ADL 10
Domein Aantal
Geestelijke gezondheid 139
Financien 119
Huisvesting 40
Lichamelijke gezondheid 34
Huiselijke relaties 31
Domein Aantal
Financien 459
Geestelijke gezondheid 165
Activiteiten dagelijks leven 156
Huisvesting 124
Maatschappelijke participatie 97

1.4 Collectieve trajecten

298 collectieve trajecten

695 bijeenkomsten

Rondom de collectieve trajecten is een nieuwe werkwijze ontwikkeld die op dit moment in ons registratiesysteem wordt ingebouwd. Het doel van de nieuwe werkwijze is het beter vastleggen van en vertellen over de impact van onze collectieve trajecten. In 2022 gaan onze medewerkers starten met deze nieuwe manier van registreren, waardoor wij in 2023 een eerste toelichting kunnen geven over de impact van onze collectieve trajecten.

De collectieve trajecten delen wij in op basis van vijf categorieën. In bijlage 1 is een lijst met voorbeelden van collectieve trajecten te vinden.

 • Activiteiten: divers aanbod van sportactiviteiten, huiskamers en inloop, trainingen weerbaarheid of sociale vaardigheden en lotgenoten bijeenkomsten.
 • Ondersteuning zelforganisatie: denk hierbij aan bewonersinitiatieven, faciliteren van wijkraden en buurtbijeenkomsten, aanschrijven van instanties. Per wijk verschilt dit op basis van de vraag vanuit de bewoners(raad).
 • Voorzieningen: het faciliteren van ruimte, publiciteit, werving, financiën, inkoop en catering van zelfstandige opererende groepen zoals de biljardclub, de fotoclub, dansclub en diverse activiteiten op het gebied van bewegen voor ouderen.
 • Open groepen[1]: groepswerk met geen vaste groep deelnemers. Hier valt het openstellen van jeugdcentra en buurthuizen ook onder.
 • Gesloten groepen4: cursussen en trainingen met een vaste groep deelnemers.

Met collectieve trajecten bereiken wij het vaakst de leeftijdscategorie 55 – 75 jaar. Deze leeftijdscategorie maakt veel gebruik van onze (sport)programma’s, lotgenotengroepen en de verlies en rouwgroepen. Onder de jeugd springt de basisschoolleeftijd eruit. Dit is de leeftijdscategorie die wij bereiken via de weerbaarheidstrainingen die, rekening houdend met de coronamaatrelen, in 2021 door zijn gegaan.


[1] Dit is een nieuwe categorie. Hierdoor is nog niet volledig op deze categorie geregistreerd. Wij hopen in de komende verslagen een groei op deze categorieën te zien.

doelgroep Aantal deelnemers
0 - 4 jaar 22
4 - 12 jaar 84
12 - 18 jaar 37
18 - 27 jaar 63
27 - 55 jaar 77
55 - 75 jaar 115
75+ 98
Alle leeftijden 81
Logo Reporting
Versie:
v3.10.8
Leverancier:
iWink

Met Reporting maak je professionele online publicaties. Rapportages die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over Reporting