Spring naar inhoud

Informele zorg

De dienstverlening die met inzet van veel vrijwilligers wordt ingezet is onmisbaar en maakt het mogelijk dat veel inwoners worden geholpen. Bij Welstad zijn 170 vrijwilligers geregistreerd en daarnaast zijn er veel vrijwilligers die incidenteel actief zijn. Hierbij kan gedacht worden aan een koffiebezoek bij een inwoner in de buurt, het doen van boodschappen of het bieden van respijtzorg en mantelzorgvoorlichting.  

5.1 Lotgenotengroepen  

Veel lotgenotengroepen zijn in het afgelopen jaar niet, gedeeltelijk of in een andere vorm doorgegaan. Voor veel deelnemers bleek het samenkomen in groepen een drempel vanuit angst voor besmetting of vanuit sociale angsten. De lotgenotengroep Rouw en Verlies is in het afgelopen jaar gestart met een kleine groep deelnemers. Vanwege de kwetsbaarheid van parkinsonpatiënten en hun mantelzorgers is een digitaal netwerkcafé gestart. Dit vraagt veel begeleiding en ondersteuning en veel deelnemers zien dit niet als een vorm die zij op termijn wenselijk vinden. Er is daarom besloten om hier geen vervolg aan te geven. Via de nieuwsbrief, digitaal en telefonisch is met deelnemers het contact onderhouden. Vanuit de sterke behoefte aan contact, hebben de deelnemers van de lotgenotengroep Dementie, gedurende het jaar met elkaar contact gehouden. Waar dit niet mogelijk was hebben twee vrijwilligers individueel contact onderhouden.

In het afgelopen jaar zijn de bijeenkomsten van de lotgenotengroep Autisme via beeldbellen doorgegaan. Doordat voor de meeste deelnemers de dagelijkse bezigheden zoals werk en dagbesteding weer opgestart zijn, maakt dat de aandacht van de coronamaatregelen weer is verschoven naar het onderwerp autisme zelf. Wat betreft de coronacrisis zijn de meeste deelnemers gewend aan de huidige situatie. De versoepelingen bracht spanning met zich mee, omdat het niet altijd precies duidelijk is wat wel en niet mag. Het helpt om hierover in gesprek te blijven met elkaar en elkaar gerust te stellen.

Ervaring lotgenoot Dementie: Hans aan het woord

Wanneer je een partner hebt, die gaat dementeren, vraag je je wel eens af waar gaat dit op uitlopen en met wie kan ik hierover van gedachten wisselen? Met de kinderen, als die er zijn, maar die wil je daar niet altijd mee belasten of die staan er te ver van af. Met de huisarts is een gesprek mogelijk, maar die heeft vaak maar een ogenblik tijd en daar wil je ook niet wekelijks naartoe. Hoe ik dat opgelost heb en een luisterend oor vond? Mijn echtgenote is zeven jaar dement geweest en vijf jaar ging ik een keer in de maand op  donderdagmiddag van half twee tot half vier naar de lotgenotengroep in de Spont. Twee dames hebben daar de leiding en zij hebben de nodige ervaring op dit gebied opgedaan. Je krijgt alle tijd om je verhaal te doen en vragen te stellen. Iedere lotgenoot heeft een eigen verhaal en daar kun je veel van leren. Kom zelf maar eens een keer; je bent van harte welkom!

5.2 Dag van de Mantelzorg 2021

De werkgroep mantelzorg heeft in 2021 de Mantelzorg tiendaagse georganiseerd. Als alternatief aanbod zijn op negen locaties, dwars door de gemeente, voor mantelzorgers activiteiten georganiseerd. Er was rekening gehouden met een klein aantal deelnemers per locatie. Alle mantelzorgers die bij ons bekend zijn hebben een uitnodiging ontvangen. Een deel van de activiteiten is  geannuleerd vanwege gebrek aan belangstelling. Positieve activiteiten waren de muziekmiddag in De Spont en de activiteit Adempauze vanuit het Platform Hattinga Verschure. Het totale bereik aan mantelzorgers was kleiner dan we gewend zijn. Om de oorzaak van de kleine opkomst te onderzoeken zijn door alle zes kernteam tien mantelzorgers gebeld. Het merendeel van de mantelzorgers geeft aan dat ze het te druk hebben en/of voorzichtig zijn in verband met besmettingsgevaar met kwetsbare naasten. De uitreiking van de mantelzorgwaardering is een apart project dat veel tijd en logistieke aandacht vraagt. Het was de bedoeling de uitreiking af te ronden voor december, de maand die al erg druk is, alleen zijn nog veel late verzoeken binnen gekomen waardoor er in december nog veel tijd aan de verstrekking van de mantelzorgwaardering is besteed.

Mantelzorvoorlichters

60 inwoners gebeld

i.v.m. corona geen huisbezoeken

Mantelzorgwaardering

986 waarderingen uitgereikt

aan mantelzorgers

5.3 Ouderenactiviteiten

Het organiseren, afmelden, aanpassen en verplaatsen van de ouderenactiviteiten heeft veel tijd gekost. Vanuit Welstad is met alle ouderen-groepen contact geweest over het opstarten van de activiteiten. Veel ouderen vonden dit spannend. De contacten met ouderen waren hierdoor in 2021 vooral individueel; zowel telefonisch als thuisbezoek. Veel ondersteuning betrof leun- en steuncontacten. De inloopmorgen is op verschillende plekken in de gemeente opgestart zo gauw dit mogelijk was. Ook het biljarten is weer begonnen al moest dit op basis van inschrijving en in tijdsblokken.

Veel ouderen hebben vooral de tweede lockdown als zwaar en eenzaam ervaren. Door de winter konden zij weinig naar buiten, en als zij dat wel deden kwamen zij andere inwoners niet op straat tegen. Nu de activiteiten weer langzaam van start kunnen is het de vraag of alle deelnemers nog wel terugkomen. Sommige van hen kwamen op de fiets, maar hebben door de lockdown het fietsen verleerd of durven dit niet meer. Ook de angst om opnieuw weer mensen ontmoeten kan een drempel gaan vormen. Door middel van een kleine attentie heeft Welstad de deelnemers van de ouderenactiviteiten laten weten dat er aan hen gedacht wordt.

Logo Reporting
Versie:
v3.10.8
Leverancier:
iWink

Met Reporting maak je professionele online publicaties. Rapportages die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over Reporting