Spring naar inhoud

Jeugd- en opvoedondersteuning

4.1 Jongerenwerk

In het afgelopen jaar is samen met een speciaal ingehuurde jongerenwerker een proces met het jongerenteam doorlopen, met als doel meer outreachend aan de slag te gaan. In afstemming met de gemeente zijn de jongerencentra in de kern van Stadskanaal en Musselkanaal (De Kwinne en Skillz) vier middagen per week geopend gedurende de lockdown. Dit naar aanleiding van het groeiend aantal meldingen van overlast veroorzaakt door jongeren. Diverse activiteiten zijn samen met de jongeren opgestart waaronder de kookclub, jongerensoos en de kidsclub. Onze individuele en collectieve activiteiten voor jongeren worden via social media bij jongeren onder de aandacht gebracht. Naast het openstellen van het jongerencentrum begeleiden jongerenwerkers ook jongeren met opgroeivragen (vaak leun en steun). Denk hierbij aan problemen thuis in de relatie met ouders, vragen over de onzekerheid mbt de toekomst of het slecht presteren op school.

Het jongerenwerk heeft daarnaast voorlichtingen geboden op de VO scholen over het brede aanbod vanuit het jongerenwerk en het jeugdmaatschappelijk werk, door in een korte film zichzelf te presenteren. Deze film kon door de mentor worden aangeboden. Hierin zijn ook de thema’s over seksualiteit  en gebruik van middelen aan bod gekomen. Het jongerenwerk vertegenwoordigt op scholen namelijk ook VNN en de JGZ op het gebied van preventie en voorlichting.

4.2 Jeugdmaatschappelijk werk

Het jeugdmaatschappelijk werk is gestart met het aansluiten bij de zorgadviesteams (ZAT) op de verschillende VO scholen in de gemeente. Daarnaast vond regulier overleg met het CJGV plaats, met als doel om complexe casuïstiek en de inzet van de betrokken hulpverlening te bespreken en op elkaar af te stemmen. Samen met Elker heeft het jeugdmaatschappelijk werk veel Intakes gedaan voor het woonproject Begeleid Wonen, waarbij jongeren ondersteund worden in het zelfstandig wonen. Veel van deze jongeren blijken na de intake begeleiding vanuit Elker nodig te hebben, omdat er anders een te groot beroep op inzet vanuit Welstad wordt gedaan. In 2021 is vanuit Welstad één jongere begeleid, in met name de praktische kant van het zelfstandig wonen.

In het afgelopen jaar heeft de jeugd veel thuis gezeten en waren er minder mogelijkheden om andere jongeren te ontmoeten en om zich zelf te ontwikkelen. Het jeugdmaatschappelijk werk merkt dat meer jongeren te maken hebben met onzekerheid. Dit kan gaan over onzekerheid op het gebied van de aanwezigheid in een groep of om onzekerheid op het gebied van stagewerkzaamheden. Het jeugdmaatschappelijk werk gaat met deze jongeren in gesprek aan de hand van het 5G schema (gebeurtenis, gedachte, gevoel, gedrag, gevoel), om zo (het voorkomen van) negatieve gedachtes bespreekbaar te maken.  Informatie over het project Impacter en de pilot TSV is te lezen in hoofdstuk 6, waar wij de projecten buiten onze reguliere opdracht beschrijven.

Praktijkvoorbeeld Jeugdmaatschappelijk werk

Vanuit de VO-school het UBBO Emmius, is een jongere (Tim, 14) bij het jeugdmaatschappelijk werk  aangemeld. De schoolprestaties van Tim zijn al een lange periode zorgwekkend. De school denkt dat dit door zijn thuissituatie komt, waar Tim veel onrust en prikkels ervaart.

De jeugdmaatschappelijk werker gaat samen met de ouders, opa en oma, de school en het CJGV in gesprek. De rol van het jeugdmaatschappelijk werk hierin is het verbinden van de verschillende partijen. Uit het gesprek komt naar voren dat Tim het beste bij zijn opa en oma kan wonen. Alle partijen verwachten dat opa en oma de rust, structuur en veiligheid kunnen bieden die Tim nodig heeft. De optie wordt natuurlijk ook met Tim zelf besproken. Tim blijkt hier open voor te staan. Ook gaat de jeugdmaatschappelijk werker met Tim in gesprek over zijn eigen gedrag en gedachtes.

Na drie maanden kan de individuele ondersteuning van Tim afgesloten worden. Tim blijkt inderdaad bij zijn opa en oma meer rust, structuur en veiligheid te ervaren. Het gaat bovendien ook beter op school. Door Tim bij opa en oma te laten wonen, is de hulpvraag in het eigen netwerk opgelost, waardoor zwaardere (geïndiceerde) zorg is voorkomen.

Logo Reporting
Versie:
v3.10.8
Leverancier:
iWink

Met Reporting maak je professionele online publicaties. Rapportages die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over Reporting