Spring naar inhoud

Ontwikkelingen Welstad

In de inleiding is de team- en organisatieontwikkeling genoemd. Onderdeel van deze ontwikkeling is dat we terug zijn gegaan van drie naar twee teamcoaches. Er is extra inzet gekomen van een beleidsmedewerker en vanuit Tinten wordt een procesbegeleider ingezet bij deze ontwikkeling. De organisatieontwikkeling betekent ook dat de medewerkers op sommige thema’s meer zelf de regie en coördinatie op zich nemen.
 

Coördineren

De coördinatie voor het sportakkoord is naar grote tevredenheid bij Welstad belegd en dit krijgt,  met aanvulling van de coördinatie van het preventieakkoord in 2022 een vervolg. Ook de coördinatie en de registratie van de pilot TSV is bij een van de medewerkers van Welstad belegd en de VoorzieningenWijzer wordt vanuit Welstad uitgevoerd en gecoördineerd. Daarnaast worden veel overleggen met verschillende partijen vanuit Welstad geregisseerd.
 

Samenwerkingen

Gemeentelijke ambities die tussentijds tot stand komen worden voor een deel door Welstad uitgevoerd en georganiseerd zoals de GLI en Sociaal Vitaal. Een ander mooi voorbeeld van samenwerken is de samenwerking met provinciale partijen op het gebied van bijvoorbeeld dementie, alzheimer en Parkinson waarvoor goed lopende overleggen en steunstructuren worden geboden. De pilot Voorzorg voor wachtenden op een GGZ behandeling is goed neergezet. Waar de ervaringsdeskundigen vanuit de GGZ samen met de ervaringsdeskundige vanuit Welstad een belangrijke en waardevolle bijdrage aan leveren. De logische samenwerking tussen de huisartsen en het sociaal werk wordt concreter. Waardoor er in 2022 gewerkt gaat worden aan een concrete invulling van een Ondersteuner Sociaal Domein ( OSD) bij de huisartspraktijken. Het door Welstad georganiseerde ketenoverleg met huisartsen, GGZ en POH krijgt een structureler karakter. De samenwerking met het voortgezet onderwijs heeft geresulteerd in startende gesprekken om te komen tot een convenant over de samenwerking tussen het onderwijs, GGD, leerplicht en het sociaal werk om het vroegverzuim en dus dreigende thuiszitters (dat in Stadskanaal bovengemiddeld hoog is) tegen te gaan. Ook heeft het onderwijs en de gemeente landelijke middelen ontvangen om de negatieve coronaeffecten tegen te gaan. Welstad is afhankelijk van deze partijen wat betreft de financiering van extra inzet. Een van de basisscholen heeft gevraagd om extra inzet vanuit Welstad omdat het school maatschappelijk werk wordt gemist. In 2022 is er vanuit de gemeente een opdracht aan Welstad om in het kader van vroeg signalering echtscheidingsproblematiek, een eerste inzet op de basisscholen te bieden. Daarover maakt Welstad afspraken met het basisonderwijs en het peuterspeelzaalwerk.

Ook vanuit de samenwerking met de woningbouw, Werk & Inkomen en de GKB is het erg belangrijk om op het gebied van vroegsignalering van armoede tijdig de goede dingen te kunnen doen. Deze vroegsignalering kan alleen gerealiseerd worden als alle betrokken partijen hier in gezamenlijkheid achter staan. Met de stijging van energielasten zal dit meer dan ooit van belang zijn. De gemeente gaat energiecoaches inzetten en daarom heeft Welstad met support van de projectleider bij Tinten  aandacht gevraagd voor het samen optrekken richting inwoners, als het gaat om deze energietransitie. Het benutten van De VoorzieningenWijzer, het inzetten van vrijwillige maatjes is cruciaal om resultaten te behalen bij mensen die al met lastenproblematiek te maken hebben. De aansluiting met de woningbouw vinden we ook in de nieuwe Gebiedsontwikkeling in Maarsveld, waar Welstad vanaf de start bij wordt betrokken.

Het project OCO (onafhankelijke cliëntondersteuning) is samen met de gemeente goed gestart en dit krijgt een vervolg in 2022. Hetzelfde geldt voor het project Impacter waarin Welstad samen met andere welzijnsorganisaties aan deelneemt. Dit project richt zich op het bieden van kansen voor jongeren door gericht te investeren in maatschappelijke dienstverleningstrajecten.
 

Tinten

Vanuit Tinten wordt de bedrijfsmatige ondersteuning voor Welstad geboden. Zoals kwaliteit, beleid, control, HR, Pr en marketing, ICT, Beheer, Inkoop. In gezamenlijk overleg worden de grotere thema’s waar we vanuit gezamenlijke inzet aandacht aan willen schenken vastgesteld. Dit zijn onder andere:

  • Professionals met Impact
  • Werken met data
  • Armoede en schuldhulpverlening (op alle niveaus)
  • Collectieve activiteiten (en hoe de impact hiervan te meten)
  • De rol van het sociaal werk in de energietransitie
  • Project -10/+5 voor vernieuwing van het  jeugdhulp en WMO aanbod.
     
Transitie

Welstad probeert via het opbouwen van een noodzakelijke reserve en een transitievergoeding van nu nog 50%, zich financieel voor te bereiden op de effecten van een mogelijke taakstelling, waarover al drie jaar wordt gesproken. Wij attenderen de gemeente op het feit dat als Welstad minder kan inzetten er kans bestaat dat de toestroom naar andere afdelingen van de gemeente (WMO en CJGV) juist gaat toenemen. Daarnaast is het niet bevorderlijk voor het aantrekken en vasthouden van waardevolle medewerkers die noodzakelijk zijn om de ambitieuze resultaten te behalen.
 

Tot slot

Alle collega’s van Welstad zijn trots hoe we de beide corona jaren hebben gefunctioneerd en overeind zijn gebleven als essentiële organisatie voor de inwoners van Stadskanaal. Tegelijkertijd zijn we blij dat we eindelijk weer de fysieke bijeenkomsten, trainingen en groepen kunnen organiseren en de echte activiteiten kunnen neerzetten. Uit de reacties van inwoners (jong en oud) blijkt hoe zeer hiernaar is verlangd. 

Logo Reporting
Versie:
v3.10.8
Leverancier:
iWink

Met Reporting maak je professionele online publicaties. Rapportages die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over Reporting