Spring naar inhoud

Projecten

Buiten onze reguliere opdracht onderneemt, coördineert en ontwikkelt Welstad diverse acties en projecten in gemeente Stadskanaal. Dit doen wij samen met onze opdrachtgever en onze netwerkpartners. Een aantal van deze aanvullende opdrachten of projecten liggen ook in het verlengde van onze reguliere opdracht.

Coördinatie sportakkoord

Vanaf 2021 is de coördinatie en aanjagers rol bij Welstad komen te liggen, omdat de buurtwerkers sport vanuit Welstad een grote rol vervullen binnen de verschillende doelstellingen. De kern van deze coördinatie betreft het verbinden, organiseren van bijeenkomsten, enthousiasmeren en adviseren waarbij de regie zoveel mogelijk bij de lokale partijen blijft.

School als wijk (SAW)

Gedurende de lockdowns in het afgelopen jaar kon het jeugdmaatschappelijk werk niet op de scholen terecht, waardoor het lastig was om de kwaliteit van het laagdrempelige contact met zowel leerlingen en leerkrachten te behouden. Door de goede contacten die in de afgelopen jaren zijn opgebouwd is door de leerkrachten actief (via de mail) naar ons verwezen. Daarnaast werd corona ook als excuus gebruikt om niet naar een afspraak met de jeugdmaatschappelijk werker te gaan. Met als gevolg dat er veel vervolg contact is geweest met leerlingen, school en de ouders (indien dit passend was).

Impacter (Projectfinanciering ZonMW)

Impacter Stadskanaal is een project uit het programma Maatschappelijke Diensttijd van ZonMw en is ontwikkeld met de gedachte dat een sterke samenleving jongeren de ruimte biedt om zich in te zetten voor een ander, waarbij zij hun eigen talenten ontdekken en ontwikkelen. Welstad is in afstemming met de gemeente, hier actief mee aan de slag gegaan. Ook andere welzijnsorganisaties zijn aangesloten bij het project Impacter, waardoor kennis en ervaringen met elkaar worden uitgewisseld. In maart is het project in Stadskanaal van start gegaan, dat zich richt op alle jongeren tussen de 14 en 27 jaar in de gemeente Stadskanaal. In het afgelopen jaar hebben we veel kunnen leren van de positieve insteek van Impacter, het benaderen van de jeugd via social media en de outreachende aanpak. Dankzij de inzet van de jongerencoaches hebben een groot aantal jongeren zich ingezet voor een ander. Zo zijn er meerdere gamecafés voor en door jongeren georganiseerd om jongeren uit een sociaal isolement te halen en is er bijvoorbeeld een rap/beatbox/dj-workshop georganiseerd. Daarnaast zijn er jongeren geactiveerd, geënthousiasmeerd om gebruik te maken van het opdoen van nieuwe ervaringen, door maatschappelijke stages of diensten bij diverse partijen in Stadskanaal. 


Koplopersproject onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) (Projectfinanciering door ZonMW)

In samenwerking met de gemeente Stadskanaal is Welstad het koplopersproject Onafhankelijke cliëntondersteuning gestart, met als doel de rol van de cliëntondersteuner te versterken en beter onder de aandacht te brengen. Belangrijke ambities zijn: alle betrokken partijen hetzelfde beeld van de rol en functie van onafhankelijke cliëntondersteuning hebben, de herkenbaarheid en vindbaarheid van onafhankelijke cliëntondersteuning vergroten en het verkennen van de mogelijkheid van vrijwillige cliëntondersteuners.

Nieuw in 2021 is de mogelijkheid van het bieden van  informele cliëntondersteuning door vrijwilligers. De rol van de  seniorenvoorlichters is veranderd sinds Welstad niet meer zelf actief mensen kan benaderen die 75+ zijn of worden (sinds 2 jaar is dit vanwege de AVG niet meer mogelijk). Door het bieden van dit informele OCO, is er weer zinvol vrijwilligerswerk voor deze voormalige seniorenvoorlichters. Ook worden de mogelijkheden onderzocht om mantelzorgvoorlichting te laten samen gaan met het bieden van informele OCO. De resultaten van deze verkenning volgen in 2022. En er wordt dan ook een passende training aangeboden voor deze groep vrijwilligers.

Met de samenwerkende partijen in het Koplopersproject is een intentieverklaring ondertekend met als doel elkaar sneller te vinden, verwijzen en benutten. Deze partijen betreffen de Regenboog, Humanitas, de bibliotheek en de werkcoaches van de gemeente.  Binnen Welstad is een visualisatie opgesteld om de rol en functie van de diverse gradaties van het bieden van dit OCO aanbod, in beeld te brengen (zij bijlage).
 

Sociaal Vitaal

In Musselkanaal is Welstad in samenwerking met de gemeente het programma Sciaal Vitaal gestart. De bijeenkomsten van dit wijkgerichte project nemen 30 weken in beslag. Met als doel om de vitaliteit van ouderen te bevorderen, worden ouderen binnen het programma sociaal vitaal gestimuleerd om meer te bewegen en krijgen zij training in sociale vaardigheden. Ook wordt er een fittest bij ouderen afgenomen en wordt er naast bewegen ook met elkaar koffie gedronken. Het uiteindelijke doel is dat ouderen na afloop van de training blijven bewegen door zich aan te sluiten bij een beweeggroep van Welstad of sportvereniging. Het vervolg van Sociaal Vitaal zijn wekelijkse bijeenkomsten voor gymnastiek, ontmoeten en voorlichting. Wegens succes wordt het project vervolgd in Stadskanaal.

#Meedoen (niet gefinancierd door de gemeente)

Het project #Meedoen in en rondom het AZC Musselkanaal is in 2021 weer van start gegaan. #Meedoen is gericht op participatie en het leren van de Nederlandse taal en cultuur. Dit project sluit aan op de nieuwe Wet Inburgering 2022. Welstad heeft hierin een faciliterende en verbindende rol tussen nieuwkomers en de lokale inwoners en organisaties, onder andere op het gebied van vrijwilligerswerk. Omdat diverse medewerkers van Welstad actief zijn in het AZC van Musselkanaal is bij de start van het project vragen en betrokken medewerkers van Welstad in kaart gebracht. In het kader van #Meedoen hebben er spreekuren in het AZC plaatsgevonden en zijn verschillende nieuwkomers naar vrijwilligerswerk toegeleid. Voorbeelden van organisaties waar nieuwkomers terecht konden zijn: de Ruilwinkel, het startende Dorpsbedrijf, het dorpsgilde (klusjesdienst), Zwembad De Horsten, het KosmosBos en de beautysalon Shine.

Pilot TSV (producten geïndiceerde jeugdhulp ombouwen naar niet geïndiceerde jeugdhulp)

Met ingang van mei 2021 coördineert Welstad de pilot TSV in Stadskanaal met als doel meer jeugdhulpvragen zonder indicatie hulp te bieden. In deze pilot, waar een team van meerdere (geïndiceerde) jeugdhulpaanbieders en de gezinscoaches van Welstad aan deelnemen, wordt duidelijk dat Welstad een volwaardige partner is. Inmiddels stijgt de toename van aanmeldingen vanuit de CJGV partners, de JGZ en het onderwijs. Voor 2022 krijgt Welstad de opdracht deze pilot verder te ontwikkelen zodat het in 2023 kan worden ingebed in het aanbod van Welstad. In december ontvangt Welstad de opdracht om hiervoor met een plan te komen. De opdracht omvat ook een ontwikkel opdracht om actief te zoeken naar andere vormen van dienstverlening.

Praktijkvoorbeeld Team Snel Verder (TSV)
 

Casus
Het gezin De Vries bestaat uit vader, moeder en twee kinderen (5 en 7 jaar). Vader en moeder wonen niet bij elkaar. De kinderen wonen bij moeder. De vader van het gezin heeft te maken met verward gedrag. Vanuit het CJGV is de casus bij TSV aangemeld en door een van de gezinscoaches van Welstad opgepakt.  Er zijn vragen/zorgen omtrent de (praktische)omgang met vader en de kinderen en moeder. De omgang blijkt een negatieve impact te hebben op de kinderen. Aan de gezinscoach is gevraagd om moeder te ondersteunen in het bespreekbaar maken van de gezinssituatie met de kinderen. Ook is praktisch ondersteuning nodig in het maken van afspraken omtrent de omgang met vader.

Aanpak
De gezinscoach start met het bieden van opvoedondersteuning. Ook creëert de gezinscoach helderheid rondom de omgang met vader. In overleg met de GGZ, waar vader ondersteuning ontvangt, is besloten dat vader alleen in aanwezigheid van moeder contact mag hebben met de kinderen. Samen met het gezin is gekeken naar de omgang en afspraken. Hierbij is gekeken naar wat haalbaar is voor moeder en de kinderen. Er zijn concrete afspraken gemaakt en deze zijn geëvalueerd. Doordat de zorgen rondom het gedrag van vader toenemen, is het nodig om vader vanuit een gedwongen kader op te nemen. Door de gedwongen opname lopen de spanningen in het gezin op. De gezinscoach legt contact met de GGZ en schakelt een ervaringsdeskundige in. Er is aandacht voor de kinderen en gesprekken worden al dan niet samen met ze gevoerd. In overleg met moeder besloten dat de intensiviteit vanuit TSV opgehoogd kan worden indien nodig. Moeder pakt de aangeboden handvatten vanuit gezinsondersteuning goed op en laat zien dat ze goed in staat is om de kinderen de zorg, grenzen en aandacht te geven die ze nodig hebben. 

Resultaat
Door langere tijd beschikbaar te zijn voor dit gezin is de continuïteit van hulp gewaarborgd en kan er snel ingesprongen worden als er sprake van onrust is. Er is door tijdelijk de intensiteit te verhogen voorkomen dat er opgeschaald is in de tweedelijns hulp. De gezinscoaches blijven het gezin gedurende drie maanden op laagfrequente basis ondersteuning ondersteunen. Het gaat hier om informeren en adviseren. Na drie maanden kan naar verwachting de casus afgesloten worden. 

De Voorzorggroep

In Stadskanaal loopt sinds twee jaar een pilot van de Voorzorggroep, een initiatief waarmee inwoners de wachttijd voor een GGZ behandeling nuttig besteden. De Voorzorggroep organiseert wekelijks een groepsaanbod en voorkomt daarmee dat de problematiek van inwoners verergert. Het project is een samenwerking tussen gemeente Stadskanaal, SGGZ-instellingen Lentis, Interpsy, Verslavingszorg Noord Nederland en Terwille Verslavingszorg, welzijnsorganisatie Welstad, huisartsen Stadskanaal, zorgverzekeraar Menzis en Zorgadvies Groningen.

Samen met twee ervaringsdeskundigen van Lentis en Terwille begeleidt een ervaringsdeskundige van Welstad de Voorzorggroep. De groep komt in kleine kring, maximaal vijf mensen, wekelijks bij elkaar. In die informele context doen cliënten hun verhaal. Daarnaast bereiden we ze voor op het komende traject. Dat helpt ze om realistische verwachtingen te hebben. Het primaire doel van de groep is om deelnemers tijdens hun wachtperiode zo stabiel mogelijk te houden of zelfs beter in balans te krijgen, om zo het behandeltraject erna te verkorten.

De kracht van de Voorzorggroep zit onder meer in de onderlinge dynamiek. “De één maakt iets mee, een ander herkent het. Deelnemers gaan het gesprek met elkaar aan, dat is helpend en helend. Dat de begeleiders ervaringsdeskundig zijn, is een pré. “We wisselen laagdrempelig ervaringen uit. Deelnemers merken dat onze verhalen aansluiten bij die van hen.”

De Voorzorggroep is aangesloten bij het bestaande ketenoverleg tussen huisartsen, SGGZ-instellingen, gemeente Stadskanaal en Welstad. Jona (manager Lentis): “Dit overleg vindt regelmatig plaats. Er wordt onder meer casuïstiek besproken en er is een goede informatie-uitwisseling.” Het lijkt er sterk op dat de Voorzorggroep al in de pilotfase bijdraagt aan meer doelmatige zorg. Jona: “Voorheen verwezen huisartsen in Stadskanaal patiënten met psychische klachten gelijk door naar de ggz, zonder daarbij aan het sociaal werk te denken. Sinds 2019 zien we een stijging van 60% van het aantal verwijzingen naar Welstad. Opmerkelijk is ook dat sinds 2019 de ggz-wachttijden in Stadskanaal minder sterk zijn gestegen dan landelijk.” Gemeente Stadskanaal steunt en faciliteert het project. Zowel de gemeente als het sociaal werk zien de toegevoegde waarde van de ervaringsdeskundige (bron: de Nederlandse GGZ, 2022).

Logo Reporting
Versie:
v3.10.8
Leverancier:
iWink

Met Reporting maak je professionele online publicaties. Rapportages die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over Reporting