Spring naar inhoud

Samenlevingsopbouw

2.1 Buurtwerk

De zes kernteams zijn ingedeeld op basis van de wijken en dorpen in de gemeente, te weten:

 • Stadskanaal Noord
 • Stadskanaal Centrum, Maarsstee en Maarsveld
 • Stadskanaal Parkwijk
 • Musselkanaal en Mussel
 • Onstwedde, Alteveer, Vledderveen
 • Cereswijk en Maarswold

Om als kernteam het eigen werkgebied, haar inwoners en relevante partijen goed te leren kennen, analyseren de kernteams jaarlijks het eigen werkgebied. De volgende thema’s worden door medewerkers in de analyse van de wijken en dorpen besproken. In sommige werkgebieden vragen deze thema’s meer de aandacht dan in andere gebieden. Welstad maakt op basis hiervan keuzes.

Belangrijke thema’s in 2021
 1. Armoede (en de energierekening)
 2. Bewonersparticipatie (en vrijwilligerswerk)
 3. Eenzaamheid (jong en oud)
 4. Vergrijzing (Langer zelfstandig thuis wonen, behouden jeugd)
 5. Kinderen en jongeren (opvoedondersteuning)
 6. Laaggeletterdheid en digitale vaardigheden
 7. Leefbaarheid (overlast, buurtbemiddeling, sociale cohesie)
 8. Gevolgen coronamaatregelen (Versterking sociale angsten, eenzaamheid en minder deelnemers)
 9. (Behoeftes van) mantelzorg in beeld
 10. Zichtbaarheid en bekendheid van Welstad en samenwerken met relevante lokale partijen

Het buurtwerk van Welstad stimuleert, faciliteert en begeleidt inwonersinitiatieven, waarbij zorg wordt gedragen dat de belangen van de gehele wijk of het dorp (jong en oud) behartigt wordt. Soms zetten we zelf initiatieven op, met als doel het initiatief en de verantwoordelijkheid uiteindelijk bij de inwoners zelf neer te leggen. Door de coronacrisis zijn veel groepsactiviteiten lange tijd niet doorgegaan. Hierdoor zijn sommige deelnemers of soms gehele groepen (zoals de sjoelgroep) gestopt. Aan de hand van onderstaande vier praktijkvoorbeelden uit 2021, laten we de rol van het buurtwerk zien.

Samenwerken met de wijkraad Maarswold

De samenwerking tussen Welstad en de enthousiaste vrijwilligers van de wijkraad van Maarswold  wordt als zeer prettig ervaren. Samen met de wijkraad onderzoekt Welstad wat de wijk nodig heeft, waarna gezamenlijk activiteiten georganiseerd worden. Ondanks de coronamaatregelen wist de wijkraad veel activiteiten te organiseren. Er werd samen gekeken wat nog wél kon. Veel inwoners uit de wijk bleken behoefte te hebben aan een plek om elkaar te ontmoeten, in een tijd waar mogelijkheden tot ontmoeting niet vanzelf ging. Voorbeelden zijn de balkonbingo, een barbecue voor ouderen, het opstarten van themamiddagen over onder andere veiligheid in huis en het streek historisch museum, maandelijkse lunches (vanuit provinciale gelden) en de dagelijkse koffieochtenden. Juist deze koffieochtenden bleken met name voor de oudere wijkbewoners waardevol te zijn. ‘Ik was tegen de muren aan gevlogen als ik hier niet naar binnen kon lopen’.

De rol van het buurtwerk in de samenwerking is naast meedenken en brainstormen, ook het behartigen van de belangen van de wijk en het helder krijgen van de rol en taken van de raad. Vanuit enthousiasme doen de vrijwilligers veel zelf als het gaat om het organiseren van activiteiten. Het buurtwerk helpt de vrijwilligers stil te staan bij het uitwerken van plannen en om zo veel mogelijk over te laten aan de (andere) inwoners van de wijk.

 ’t Inloophuus

In 2021 is ’t Inloophuus in Onstwedde geopend. Het ’t Inloophuus is een samenwerking tussen Humanitas, Stichting Present, de Bibliotheek en Welstad. Inwoners kunnen elke dinsdagochtend bij het ’t Inloophuus terecht voor een praatje, een bakje koffie of voor informatie en advies. Ook kunnen inwoners deze ochtend terecht bij de vrijwillige coördinator van de Steunstee. Deze coördinator brengt vraag en aanbod voor kleine tuinklusjes samen. Bij ’t Inloophuus sluiten een medewerker van Welstad en twee vrijwilligers aan. In vergelijking met het spreekuur van het maatschappelijk werk dat voorheen in het dorp werd georganiseerd, trekt ’t Inloophuus meer inwoners. Vragen van inwoners hebben vaak betrekking op digitale vaardigheden. Veel digitale en andere praktische vragen worden door vrijwilligers opgepakt. We onderzoeken de vraag naar een dergelijk ‘Inloophuus’ in de andere wijken.

Jeu de Boules

De buitenactiviteit Jeu de Boules in Musselkanaal trekt steeds meer deelnemers, doordat buurtbewoners laagdrempelig kunnen aansluiten. De groep, gestart met ondersteuning vanuit Welstad,  wordt door buurtbewoners zelfstandig gedraaid.In de winter heeft de groep zich in MFC Lint, dat vanuit Welstad beheert wordt, vermaakt met koersbal. Ontmoeten en samen spelen is de bindende factor. Deelnemers hebben hierbij extra aandacht voor deelnemers waarbij eenzaamheid lijkt te spelen. Door de toename van deelnemers is een tweede Jeu de Boules baan met ondersteuning vanuit Welstad aangevraagd. De groep wil ook graag competitie spelen met groepen uit andere plaatsen in de gemeente. Welstad helpt wensen vanuit inwoners te vertalen naar de gemeente en andere relevante partijen.

Groen in de wijk

In Cereswijk is samen met inwoners een plan opgesteld om het bos in de wijk aan te pakken. Hier zijn mooie stappen in gemaakt. Om inwoners te betrekken zijn ontmoetingsavonden georganiseerd. Ook in Maarswold zijn inwoners aan de slag gegaan met groen in de wijk. Er zijn plannen gemaakt rondom een ontmoetingstuin tussen de flatgebouwen. De rol van Welstad bij initiatieven als deze is het behartigen van alle belangen in de buurt, afstemming met de Gebiedscoördinatoren en ondersteunen bij het aanvragen van subsidie.

2.2 Sport, bewegen en cultuur

Juist in een tijd waar noodgedwongen veel mogelijkheden om te bewegen wegvielen is er alles aan gedaan om inwoners in beweging te houden. Dit vanuit de gedachte dat sporten en bewegen niet alleen om gezondheid draait, maar vaak ook de manier is  om tot sociale contacten te komen. Er is een alternatief aanbod ontwikkeld zoals de elf-stratentocht, dat in alle wijken is georganiseerd, de wandel-app en diverse activiteiten op wijkniveau en via social media. In de voor- en najaars- , in de zomervakantie is een apart programma voor alle leeftijden opgesteld. Variërend van een elf-straten fietstour, watersport, spel en sport- en beweegactiviteiten. De specifieke sportgroep voor volwassen is het gehele jaar buiten doorgegaan.
 

Sportakkoord

In het afgelopen jaar is in samenwerking met de lokale sportverenigingen en de gemeente het ‘Lokaal Sportakkoord’ gecoördineerd en uitgewerkt in concrete doelen en acties in de gemeente Stadskanaal. Samen met alle betrokken partijen is besloten om de focus in 2021 te leggen op drie pijlers:

 1. Vitale sportaanbieders/ Positief sportklimaat
  • alle sportverenigingen zijn benaderd met de optie om vanuit de vereniging aanspraak te maken op vouchers, die ingezet kunnen worden om onder andere trainers op te leiden of nieuwe leden te werven. Helaas is de animo hiervoor, mede door de coronamaatregelen, nog niet zo groot als was verwacht.
  • de website ‘Stadskanaal beweegt’ is ontwikkeld, met als doel vraag en aanbod van inwoners en sport/cultuurverenigingen uit de gemeente Stadskanaal bij elkaar te brengen. Er is veel gecommuniceerd over deze website en we zijn blij dat deze actief wordt gebruikt.
  • het organiseren van de theatervoorstelling ‘Dat schiet lekker op zo’, met als thema Positief coachen. Er waren 85 kaarten besteld. De voorstelling is wegens de coronamaatregelen helaas in 2021 niet doorgegaan.
 2. Jeugd vaardiger in beweging, met de focus op het aanbieden van activiteiten, borging hiervan en onderlinge samenwerking.
  • vakdocentenoverleg
  • Kidslife
  • vakantieactiviteiten, Zomertour, Kinderspelweek  
  • algemene sport en beweeg activiteiten (Sport en Speldag en online beweeggroepen)
  • oprichting jongeren Sportraad Ubbo Emmius
  • samenwerken met het jongerenwerker, waarbij sport als middel dient voor sociaal-emotionele doeleinden.
  • ontwikkeling peutergym
 3. Inclusief sporten op de kaart zetten bij zowel aanbieders als inwoners, door:
  • een webinar Inclusief Sporten en een voorlichting over Positieve Gezondheid bij Buurtzorg
  • Allstar beweeg dag
  • Scootmobiel-tochten
  • ontwikkeling Rolstoelhandbal
Leefstijlgroepen

De beweeggroep in het kader van Training Diagnose Centrum (TDC) is in het afgelopen jaar doorgegaan. Het TDC begeleidt inwoners om weer actief te participeren in de samenleving. Sport, motivatie, lotgenotencontact en structurele begeleiding draagt in belangrijke mate bij aan de gezondheid en participatie van deelnemers. Wekelijks heeft er in het afgelopen jaar een beweeggroep plaatsgevonden. Deelnemers ontvangen een ontwikkelprogramma van tien weken dat door de BW sport is uitgewerkt. Het betreft maatwerk, dat aansluit bij de wensen van de deelnemers.
 

Weerbaarheid

Er is in 2021 door de buurtwerkers Sport een nieuw werkboek ontwikkeld voor de weerbaarheidstrainingen. Het gedachtegoed van Positieve Gezondheid is in de weerbaarheidstraining verweven. Ook thema’s als social media, pesten, grenzen aangeven en zelfvertrouwen wordt meegenomen.

De weerbaarheidstrainingen ‘Sterke Kinderen’  kon vanwege de coronamaatregelen niet op de school plaatsvinden. Daarom zijn er buiten, naschoolse weerbaarheidstrainingen gestart. Ouders kregen hierbij de gelegenheid om zelf te bepalen of ze wel of niet hun kind voor de weerbaarheidstraining wilden aanmelden. De groepen bestonden uit kinderen vanuit verschillende scholen. Ook heeft het jeugdmaatschappelijk werk in 2021 een volledig programma van Sterke Jongens kunnen draaien.  In het afgelopen jaar viel op dat er relatief jonge kinderen (groep 6) aan de trainingen deelnamen.

2.3 VIP!

Het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP!) biedt een aantal diensten t.b.v. het vrijwilligerswerk in onze gemeente;

 1. informatie/advies, vacaturebank en persoonlijke bemiddeling;
 2. deskundigheidsbevordering vrijwilligers;
 3. promotie en waardering.

In 2021 is gewerkt aan de inrichting en uitrol van de nieuwe website voor het VIP. Met ingang van 2022 wordt met deze nieuwe website gewerkt. Het doel van de nieuwe website is meer medewerkers betrekken en verbinden met het VIP en als VIP naast Stadskanaal, ook op de buitendorpen te richten. De aantallen in tabel 2 hebben betrekking op de oude website.

158 aangeboden vrijwilligers

117 ingeschreven organisaties

341 vacatures

Activiteiten VIP!

Het Leer en Doe festival en de vrijwilligersavond hebben in 2021 niet plaatsgevonden. Activiteiten vanuit het VIP die wel door zijn gegaan, zijn:

 • Het plaatsen van de ‘vacature van de week’
 • Het Inloopspreekuur
 • De maandelijkse nieuwsbrief
 • Onderhouden, beheren en promoten vacaturebank
 • Deskundigheidsbevordering, twee keer per jaar een vrijwilligerscollege en een e-learning vitaal vrijwilligerswerk
 • Bemiddeling op maat, waarbij de behoefte en wensen met inwoners besproken wordt rondom vrijwilligerswerk.
 • Het versterken van vrijwilligers en vrijwilligersverenigingen.
 • Het begeleiden van de VIP vrijwilligers 
 • Het koppelen van vrijwillige vragen aan de Samen Kerk of andere vrijwilligers organisaties.
 • Er is  in het kader van NLdoet een samenwerking aangegaan met JouwTV (RTV1). JouwTV maakt een reportage van verschillende NLdoet klussen. Het VIP! heeft een bokaal laten ontwikkelen voor de Leukste NLdoet klus 2022.
Logo Reporting
Versie:
v3.10.8
Leverancier:
iWink

Met Reporting maak je professionele online publicaties. Rapportages die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over Reporting