Spring naar inhoud

Organisatie en vooruitblik 2022

Gebiedsgerichte werkwijze

Medio 2020 is Carrefour overgestapt op een gebiedsgerichte werkwijze. De eerste maanden waren gekenmerkt door de nodige opstartperikelen in de context van nieuwe inhoudelijke (gebiedsgericht werken) en organisatorische (zelfsturing) kaders. Een eerste evaluatie heeft in het voorjaar 2021 geleid tot een aantal belangrijke aanpassingen. In de eerste plaats zijn de vier gebiedsteams en het centrale welzijnsplein getransformeerd tot twee gebiedsteams, een team Emmeloord en een team dorpen. 

Met deze stap kon met name de inzetbaarheid van medewerkers verbeterd worden. In de tweede plaats is er een pas op de plaats gemaakt met betrekking tot de generalistische werkwijze. Enerzijds zijn de gebiedsteams samen verantwoordelijk voor de inwoners van het betreffende gebied en voor gebiedsteamtaken. Daarnaast is er ook erkenning voor specifieke deskundigheden, ervaringen en expertises van de professionals.

De gebiedsteams beogen een preventieve basisstructuur voor de inwoners te zijn. Het is de bedoeling gericht samen te werken met het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, aanbieders voor (WMO)-zorg. Naast deze specifieke focus willen de gebiedsteams een vangnet zijn voor alle inwoners in de Noordoostpolder met een welzijnsvraag.

Medewerkers

In onderstaande tabel is een overzicht van onze medewerkers in 2022 te vinden. 

Medewerkers Specialisme / functie
Adriana de Bruine Mantelzorg en MDT 
Anne Jansen Vrijwilligerswerk
Bart Maljer Bewegen en Leefstijl
Belinda van Keulen Jongerenwerk
Berry van Dam Eenzaamheid, ouderen, dementie, LHBTI en verlies
Betty van Lune Opvoeden en opgroeien
Evelien van de Beek Onafhankelijke cliëntondersteuning
Wilma Metsemakers Onafhankelijke cliëntondersteuning
Wilma Soepboer Opvoeden en opgroeien, ouderconsulent en Nanny
Jenna Veldkamp Opbouwwerk
Schuscha Huisman Opbouwwerk
Daniel Klappe Jongerenwerk
Elisah Masseus Onafhankelijke cliëntondersteuning
Friso Bakker Bewegen en Leefstijl
Gerdien Kramer MDT
Janique Tijmes Bewegen en Leefstijl
Janneke Kroes Opvoeden en opgroeien, Opstapje en opstap
Jannie Keuper Welzijn op recept en individuele ondersteuning
Jessica Hiemstra Managementassistent
Joke van Foeken Buurtbemiddeling
Jos van Putten Manager
Joukje de Groot Opbouwwerk
Lisa Heijboer Opvoeden en opgroeien, Opstapje en Opstap
Lucienne van den Hurk Vrijwilligerswerk
Mirjam Drewel Opvoeden en opgroeien, Opstapje en Opstap
Mohamed Bouhayouf Opbouwwerk
Nick Proce Bewegen en Leefstijl
Pieterke van der Schee MDT en jonge mantelzorgers
Ruth Sterk Opvoeden en opgroeien, opstapje en opstap

Omgeving & samenwerking

Carrefour vindt het belangrijk om de samenwerking op te zoeken met andere organisaties in de Noordoostpolder. In onderstaande tabel is een kleine greep te vinden van de organisaties waar wij in het afgelopen jaar mee hebben samengewerkt.

Organisatie Samenwerking
Bewegen en leefstijl We hebben met alle verenigingen en sportaanbieder contact en zijn actief op 15 scholen binnen de gemeente Noordoostpolder.
Mantelzorg Autisme info centrum Emmeloord, Werkgroep Psysalon, Humanitas, ’s Heerenloo, Philadelphia, Omega groep, PGVZ, ZONL, Praktijk ondersteuners huisarts, Kwintes, Interakt Contour, Ouderenbonden, NAH netwerk, dementienetwerk, mantelzorgnetwerk.
Vrijwilligerspunt Verschillende MFC’s en buurthuizen. (Zorg-)organisaties en goede doelen. Centraal Orgaan opvang Asielzoekers/AZC (#Meedoen) en de bibliotheek (samen met de Vrijwilligersacademie).
Samenlevingsopbouw en Buurtbemiddeling Woningbouwvereniging Mercatus, politie NOP, gebiedsregisseurs en wijkbeheer van de gemeente NOP, wijkplatformen in Emmeloord, dorpsbelangen, diverse kerk, Cultuurbedrijf Noordoostpolder, Centraal Orgaan opvang Asielzoekers/AZC, de bibliotheek, stichting Vakantie Activiteiten, Stichting Present, plaatselijke bewoners initiatieven, de Zonnebloem, Vluchtelingenwerk, Samen in de wijk ( huisarts, Praktijk ondersteuners huisarts, fysiotherapeut, diëtiste, leefstijlcoach), plaatselijke winkels, horeca en het onderwijs.
Jongerenwerk Politie wijkagent en jeugdagent, gebiedsregisseurs van de gemeente, leerplicht, Halt, Stichting Aandacht, Talentinzicht, JC Heelal, Dorpsbelangen, stichting Vakantie Activiteiten, Stapkracht en beleidsadviseur veiligheid van de gemeente.
Nanny’s Sociaal loket gemeente Noordoostpolder, Zorggroep Oude en Nieuwe land, jeugdverpleegkundige consultatiebureau en GGD, maatschappelijk werk, peuterspeelzalen en basisscholen.
Onafhankelijke cliëntondersteuning Alle partijen die betrokken zijn of moeten worden rondom een inwoner met een ondersteuningsvraagvraag, zoals de gemeente Noordoostpolder (Sociaal Loket, Sociaal Team, Jeugd, WMO, Inkomen, Participatie, Leerplicht, Fraudepreventie), huisartsen, scholen, wijkverpleegkundige, woningcorporatie, vrijwilligersorganisaties, (para-) medici, samenwerkingsnetwerken en andere geïndiceerde en niet-geïndiceerde zorgaanbieders.

Fusie Tinten

Begin 2021 is bij Carrefour een strategische verkenning gestart om de mogelijkheden van externe samenwerking te verkennen. Naar aanleiding van deze verkenning is een koers uitgezet richting een volledige vorm van samenwerking (bestuurlijke fusie) i.p.v. een gedeeltelijke vorm (shared services) of een minimale vorm (inkooprelatie). Bij de oriëntatie op een potentiële samenwerkingspartner is met name gekeken naar het borgen van het welzijn voor de inwoner van Noordoostpolder (lokale identiteit/lokale opdracht), de versterking van de toekomstbestendigheid (innovatievermogen van het sociaal werk) en de inperking/het terugdringen van de gevolgen van bezuinigingen voor de bedrijfsvoering en de medewerkers in de primaire processen. Medio 2021 is een intentieovereenkomst met de Tintengroep gesloten. In het kader van het periodieke ambtelijk en bestuurlijk overleg heeft Carrefour de gemeente meegenomen bij de stappen in deze ontwikkeling.

Met ingang van 2022 is Carrefour gefuseerd met Tinten. Ondanks deze fusie, blijven we ons onder onze huidige naam, met onze lokale identiteit en vertrouwde gezichten inzetten voor de inwoners van de gemeente Noordoostpolder. Met de aansluiting bij de Tintengroep kan extra innovatiekracht worden geleverd aan de maatschappelijke opgaven die ons gebied kent. Alle kennis, ervaring en impact wordt ingezet om aan de dynamiek in het sociaal domein in de gemeente Noordoostpolder te beantwoorden.

“De afgelopen tijd heb ik goed kennis gemaakt met de medewerkers van Carrefour. De bevlogenheid en professionaliteit die zij laten zien heeft indruk op mij gemaakt. De aansluiting van Carrefour bij de Tintengroep betekent dat we waardevolle kennis met elkaar mogen gaan delen en van elkaar mogen leren. Samen gaan we innovatiekracht leveren op de maatschappelijke opgaven in de Noordoostpolder. Ik zie ernaar uit hoe het team van Carrefour daarmee aan de slag gaat.”

J. Brongers, bestuurder Tinten

Over Tinten

Sinds 2010 is in Noord Nederland een aantal welzijnsorganisaties de krachten gaan bundelen. De transities in de jeugdzorg en Wmo zorgden voor een nieuw elan in het sociaal domein. Er werden andere eisen gesteld aan het sociaal werk en het rapporteren van de impact. Om wezenlijke dingen te kunnen blijven bewerkstelligen voor de inwoners hebben een aantal welzijnsorganisaties besloten de krachten te bundelen. Inmiddels is de Tintengroep uitgegroeid tot een organisatie die diensten levert op het gebied van sociaal werk in vijftien gemeenten. Deze gemeenten betreffen: Aa en Hunze, Assen, Borger-Odoorn, De Fryske Marren, Emmen, Heerenveen, Het Hogeland, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Steenwijkerland, Tynaarlo, Veendam, Westerkwartier en sinds 2022 in de gemeente Noordoostpolder. Hiernaast is Tinten in de gemeenten Oldambt, Emmen en Stadskanaal actief op het gebied van peuterspeelzaalwerk en voorscholen. Samen met deze welzijnsorganisaties, verspreid over Groningen, Drenthe, Friesland en Overijsel, delen wij sinds kort ondersteunende diensten op het gebied van HR, Financiën, Kwaliteitszorg, Bestuur, Training & Scholing, Communicatie en Facilitair. 

Versterking resultaatgerichte werkwijze en verantwoording

In het kader van het beleidsplan ‘Krachtig Noordoostpolder’ is voor Carrefour het ‘inzetten op resultaten’ een belangrijk speerpunt. Dit betekent dat onze inspanningen bij moeten dragen aan resultaten. Hierbij geven we aan wanneer een resultaat is behaald en welke indicatoren leidend zijn.

In de verantwoording aan de opdrachtgever gaat het om tellen, vertellen en de klanttevredenheid. Met tellen wordt onder andere het aantal (unieke) inwoners dat is verder geholpen gemeten. Door daar verhalen aan te koppelen wordt het duidelijker wat de werkwijze en inzet bijdraagt aan het resultaat en hoe de inwoner het ervaren heeft. Daarnaast zal in 2022 gebruik worden gemaakt van het klanttevredenheidsonderzoek (KTO). In dit KTO wordt de tevredenheid van een inwoner over een aantal aspecten gemeten: het resultaat van de dienstverlening, de beschikbaarheid van de medewerker, de bejegening door de medewerker, de deskundigheid en kennis van de medewerker, het nakomen van afspraken door de medewerker, de algemene tevredenheid en de kans dat een inwoner Carrefour aanbeveelt bij iemand anders die hulp en ondersteuning nodig heeft. Samen met Tinten gaan we aan de slag met 'Werken met Data', om zo meer zicht te krijgen op de impact die onze medewerkers bij inwoners bewerkstelligen én om inzicht te krijgen in ons talenten en waar verbetermogelijkheden liggen.

Professionalisering

Voor de uitvoering van een vraaggerichte en integrale uitvoeringspraktijk is van belang dat door de organisatie geïnvesteerd wordt in enerzijds noodzakelijke competenties, kennis en vaardigheden van sociale professionals en anderzijds een adequate ondersteuning van de teams. Naast reeds genoemde onderwerpen zoals kwaliteit en verantwoording en gebiedsgerichte teamontwikkeling is sprake van een aantal inhoudelijke thema’s zoals ervaringsdeskundigheid, onafhankelijke cliëntondersteuning, positieve gezondheid en herstel bij mensen met psychische problemen.

Tinten biedt voor onze medewerkers het ontwikkelprogramma ‘Professionals met impact’. Dit programma loopt drie jaar en wordt continu doorontwikkeld aan de hand van input van medewerkers. Het ontwikkelprogramma bevat alle leer- en ontwikkelactiviteiten die de medewerkers van Tinten helpen om hun werk met impact uit te voeren. Het ontwikkelprogramma bereidt hun voor op een steeds veranderende toekomst. Het programma richt zich op vier elementen die professionals helpen zichzelf verder te ontwikkelen, te weten: 

  1. De professionele identiteit;
  2. Houding en gedrag;
  3. 21eeeuwse vaardigheden;
  4. Kennis over verschillende domeinen.
Logo Reporting
Versie:
v3.10.8
Leverancier:
iWink

Met Reporting maak je professionele online publicaties. Rapportages die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over Reporting