Spring naar inhoud

Samenlevingsopbouw en Buurtbemiddeling

Een samenleving met sterke sociale verbanden is in staat om zelf individuele- en groepsvragen in het gebied op te lossen. Daarom is het van belang voortdurend te bouwen aan de samenkracht in de wijken en dorpen. Sociaal werkers zijn deskundig in het versterken van (groepen) inwoners en sociale netwerken bij de aanpak van uitdagingen in het dagelijks bestaan van mensen in hun buurt. Zij bouwen hierbij voort op de kracht die er al is in de samenleving - creatief, methodisch, optimistisch, met lef en ondernemingszin. 

Samenlevingsopbouw en Buurtbemiddeling

Met als doel eenzaamheid te verminderen streven wij naar meer ontmoeting, contact en maatschappelijke participatie. Twee voorbeelden hiervan zijn de initiatieven ‘Kerk in de Buurt’ en ‘Klavertje Vier’. 

Resultaten Samenlevingsopbouw

Ondersteuning

86 initiatieven ondersteund

Waarbij het initiatief van de inwoner bleef.

‘Voor Jou’ pakketten

1000 pakketten

zijn afgehaald en uitgereikt door inwoners met als doel een mede-inwoner te bemoedigen in coronatijd.

Koffieochtenden

25 locaties

kregen ondersteuning tijdens de koffieochtend.

Gekoppeld

217 inwoners

zijn gekoppeld aan een inwoner of initiatief of zijn adequaat doorverwezen.

Statushouders

20

bezocht in het kader van ‘straatmakers’.

  • Alle SVA’s zijn samengebracht om ideeën uit te wisselen en waar mogelijk te ondersteunen.
  • Vraag en aanbod om elkaar te steunen in coronatijd zijn samengebracht.

Eenzaamheid

156 inwoners verbonden

die eenzaamheid ervoeren (o.a. via projecten als Klavertje Vier).

Nieuwe projecten

3 grote projecten

gestart met inwoners, waaronder Muziek in het Portiek met 500 bezoekers, 40 deelnemers en 20 vrijwilligers.

In samenwerking met de beweegcoaches en jongerenwerkers zijn in alle gebieden activiteiten georganiseerd voor jeugd.

Resultaten Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling

57 trajecten

waarbij vrijwillige bemiddelaars met beide buren een individueel gesprek gevoerd hebben en vervolgens een gezamenlijk gesprek.

Kerk in de Buurt

Het project Kerk in de Buurt laat zien hoe twee verschillende organisaties elkaar versterken in het bereiken van hetzelfde doel en laat zien wat wij bedoelen met ‘samenkracht’ in de buurt.

Richard, Evert-Jan en Jenna zetten zich samen in voor de buurt. Jenna doet dit vanuit haar werk als opbouwwerker bij Carrefour. Richard (voorzitter van het diaconaal bestuur) en Evert-Jan (voorzitter taakgroep zending en Evangelisaties) vanuit hun lidmaatschap bij de Pro Rege kerk. Als opbouwwerker is Jenna altijd op zoek naar connecties in de buurt. Zo ook in de buurt Revelsant, waar de Pro Rege kerk te vinden is. Ze besloot de kerk een brief te sturen, waarna een mooie samenwerking is ontstaan. Evert-Jan en Jenna streven vanuit een verschillende organisatie, naar het zelfde doel: de verbinding opzoeken met inwoners en organisaties in de buurt, om zo iets bij te dragen. Dit maakt de samenwerking prettig. ‘Je snapt elkaar’.

Waar Richard en Evert-Jan, samen met veel andere leden, al veel hebben kunnen betekenen voor de leden de kerk, willen ze dit graag ook voor niet-leden doen. Evert- Jan: ‘Naar buiten toe gaan is spannend, maar we hebben inmiddels de eerste stap gezet’. Jenna: ‘Bij ons eerste gesprek vertelden jullie dat jullie al een koffieochtend organiseren voor buurtgenoten. Er kwamen al enkele buurtgenoten op de koffieochtenden af, maar jullie wilden meer buurtgenoten bereiken. Niet om zieltjes te winnen, maar vanuit de insteek iets voor naasten te kunnen betekenen in de breedste zin’.
Binnen een kerkgemeenschap is het gebruikelijk dat waar nodig leden elkaar helpen, onder andere om invulling te geven aan zijn of haar geloof. Bij bijvoorbeeld ziekte en overlijden helpen ze elkaar. Voor leden onderling is dit bieden van hulp laagdrempelig en veilig: je weet wie je aantreft. Mensen van ‘buiten’ de kerk helpen, vindt men lastig, omdat het onvoorspelbaarder voelt. ‘Vanuit Kerk in de Buurt probeert we mensen voorbij deze drempel te helpen’.

Jenna haalt als opbouwwerker de behoefte bij inwoners uit de buurt op, schat in of een hulpvraag past bij Kerk in de Buurt en geeft deze vervolgens door aan Richard. Te denken valt aan een klusje in het huis, vervoer naar de (dieren)arts of een wandelmaatje. Vervolgens kijkt Richard of iemand anders vanuit de werkgroep Kerk in de Buurt of een kerklid graag iets voor de betreffende inwoner wil betekenen. Afspraak is dat de klusjes niet te groot zijn, dit maakt het laagdrempelig en maakt dat vaak binnen een week vraag en aanbod samen is gebracht. 

Jenna vindt persoonlijke aandacht belangrijk. Nadat Evert-Jan een kerklid heeft gevonden die iets voor de betreffende inwoner wil beteken, zoekt Jenna contact met deze inwoner. Ze vindt het belangrijk dat de hulpaanbieder weet wie Jenna is en e dat deze bij haar terecht kan als er iets is. Ook schat ze in of beide partijen bij de match geholpen zijn. Het moet leuk zijn voor zowel de hulpvrager als de hulpaanbieder. De doelgroep die beroep doet op Kerk in de Buurt is breed. ‘We richten ons op alle doelgroepen. Maar de aandacht is sterk gericht naar ouderen, want daar komen voornamelijk de vragen vandaan’.

De meerwaarde van Kerk in de Buurt is tweeledig: een inwoner met een hulpvraag is geholpen en de hulpaanbieder kan op deze manier invulling geven aan zijn of haar geloof. ‘Het is een waarde om wat voor de medemens te willen doen. Praktische vragen (een klusje of wandelen) zijn daarom prettig, je kan hiermee concreet iets voor een ander betekenen. Carrefour biedt handen en voeten aan het begrip betekenisgeving. De vraag die we aan onszelf stellen is dan ook: stel je voor dat kerk ophoudt met bestaan, laat het dan een lege plek in de buurt achter? We willen gemist worden als we er niet meer zijn. We zijn geen kerk voor alleen de eigen leden, maar vooral ook voor de buurt’.

Klavertje vier

In 2020 startte sociaal werker Berry van Dam met het project Klavertje Vier. Dit omdat we merkten dat mensen zich bij Carrefour aanmeldden voor contact of een maatje. Uit onderzoek blijkt dat de meeste mensen liever contact hebben met een ‘gewone’ leeftijdgenoot dan met een vrijwilliger. Vandaar dat we op zoek gingen naar een manier om mensen die contact zochten met elkaar te verbinden. Met het doel om vier personen die allen open staan voor contact met elkaar te verbinden in de hoop dat hier een fijne vriendschap uit ontstaat.

Berry: ‘Met zijn viertjes kun je het leven vieren, of het nu Koningsdag is, zondag, je verjaardag, Hemelvaartsdag, kerst, een dinsdagavond. Je hebt een groepje met wie je het leven kan vieren in al zijn aspecten. Ook het meeleven met elkaar als je verdrietig bent. Het meedenken met elkaar als je er niet uitkomt welke energieleverancier je moet nemen, of zorgverzekeraar, of schutting.’ Via Klavertje vier zetten wij ons in op het terugdringen van eenzaamheid onder inwoners.

‘Met zijn viertjes kun je het leven vieren, of het nu Koningsdag is, zondag, je verjaardag, Hemelvaartsdag, kerst, een dinsdagavond'.

Berry van Dam, sociaal werker
Logo Reporting
Versie:
v3.10.8
Leverancier:
iWink

Met Reporting maak je professionele online publicaties. Rapportages die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over Reporting