Spring naar inhoud

Jaarverslag 2022

2022 in beeld

Beweeggids 65+

januari

"Zonder de beweeggids was ik nooit op het idee gekomen om aquarobics te gaan proberen. Ik ga nu elke week met veel plezier naar het zwembad". Met de Beweeggids 65+ en Scholierensport voor 0-23 jaar laten we jong en oud laagdrempelig kennis maken met sport(aanbieders). 

Eerste GLI-groep van start

februari

De eerste GLI-groep (Gecombineerde Leefstijl Interventie) van start. De GLI is een tweejarige interventie voor mensen die willen toewerken naar een gezond gewicht. Inmiddels zijn er 8 groepen voor volwassenen (51 deelnemers) en 1 groep  voor jeugd (9 deelnemers). Een tweede groep voor jeugd zit in de opstartfase. 

Bloemetjes voor positieve contacten

Maart

We zijn ervan overtuigd dat iedereen wat kan betekenen voor een ander. Een inwoner met weinig positieve sociale contacten bleek te kunnen haken als de beste. Ze heeft heel wat bloemetjes gehaakt die met een kaartje zijn verstuurd aan inwoners die iets moois hebben gedaan. Dat leverde waardering op voor de inwoners en de dame in kwestie heeft meerdere nieuwe contacten. 

Ontmoetingen met lotgenoten geven nieuwe energie

Mei

Zorg dragen voor een naaste kan je leven behoorlijk op zijn kop zetten. Gewone luchtige momenten zijn soms ver te zoeken. Vanuit Mantelzorgondersteuning maken we deze luchtige momenten mogelijk met ontmoetingen tussen lotgenoten. Deze creatieve workshop in buurthuis Espelervaart is daar een voorbeeld van. Samen je ervaringen delen met behulp van beelden. Zo samen ontspannen bezig zijn geeft weer energie om vol te houden. 

Hunt @NOP

Juli

Bijna niemand geloofde dat het zou kunnen toen een jongere met dit idee kwam, maar wat een daverend succes werd deze 'hunt'! Een samenwerking tussen handhaving, politie en Carrefour, waarbij de jongeren een positieve ervaring hebben met handhaving en de politie en de jongerenwerkers contact kregen met ruim 150 deelnemende jongeren waarvan een deel weer bezig is met nieuwe activiteiten! 

Opbrengst van een digitaal netwerk

Juli

Het (sociale media)netwerk van Carrefour levert inwoners regelmatig een snelle en adequate match op. Door middel van deze oproep vonden twee inwoners elkaar. Ze doen nu, tot groot plezier van beide, wekelijks samen een spelletje. Dergelijke ogenschijnlijk eenvoudige interventies kunnen langdurige klachten van eenzaamheid en depressie voorkomen. 

De mobiele escaperoom Bl@ckmail

Augustus

Samen met de digitale wijkagent konden we met jongeren in gesprek over de het delen van naaktfoto's of video's van andere jongeren (sexting) en het afpersen of manipuleren van jongeren door misbruik van dergelijke foto's of video's (sextortion). Deze onderwerpen spelen onder jongeren en door er over in gesprek te zijn ontstaat er meer openheid en worden jongeren bewuster van wat het met een ander doet. 

Week van de sport

september

De week van de sport heeft als doel om zoveel mogelijk inwoners te enthousiasmeren om te sporten en te bewegen, allemaal op hun eigen manier. In samenwerking met 22 sportaanbieders en 14 scholen hebben o.a. 1300 kinderen deelgenomen aan activiteiten zoals gastlessen van (lokale) ambassadeurs als Erben Wennemars, Céline van Gerner, Corinne Nugter, Owen Beuckens en Arjen Postma.

Waardering vrijwilligers

November

Alle vrijwilligers werden in het zonnetje gezet op een dag die draaide om ontmoeting.

Avond van de sport

Een avond, waarop het lokaal sport- en beweegakkoord van de gemeente Noordoostpolder en lokale sporters centraal staan. Met een afvaardiging van ruim 50 verenigingen en sportaanbieders werd teruggekeken en vooruitgeblikt en het sportakkoord getekend. Van de 30 gehonoreerde aanvragen worden er 11 door de Beweegcoaches georganiseerd of ondersteund. 

Geloven in je eigen opvoeding

December

Vroegtijdig ondersteunen van ouders in een moeilijke opvoedsituatie levert een gezin veel op. Kortdurende ondersteuning is vaak voldoende om handvatten aan te reiken zodat het gezin daarna weer zelfstandig verder kan met vertrouwen en een positieve blik richting de toekomst. Hiermee kan grotere ontwrichting in het gezin voorkomen worden. Deze ouder stuurde ons een bedankje aan het einde van het jaar. 

Over Carrefour

De gemeente Noordoostpolder wil dat inwoners veilig en gezond op kunnen groeien, mee kunnen doen in de samenleving en zo zelfredzaam mogelijk zijn. Gemeente Noordoostpolder werkt vanuit een positieve benadering van haar inwoners en zet in op preventie, een gezond en veilig leef- en opvoedklimaat en op het faciliteren van bewonersinitiatieven. Ook de maatschappelijke partners van de gemeente zoals Carrefour, vraagt de gemeente om hierin te investeren. 

De visie van Carrefour sluit nauw aan bij die van de gemeente. Wij gaan er van uit dat ieder mens, ook mensen die te maken hebben met kwetsbaarheid, waarde in zich heeft, van betekenis is en de potentie heeft om te groeien. Mensen zijn bovendien in staat om zich met anderen verbonden te voelen. Ze willen erbij horen, deelnemen en bijdragen (Martha Nussbaum). Carrefour werkt in de volle breedte vanuit de principes van Positieve Gezondheid (Machteld Huber). Positieve Gezondheid gaat uit van veerkracht, het vermogen je aan te passen en eigen regie. We gaan er bovendien van uit dat het activeren van (kwetsbare) mensen kan ondersteunen in deelname aan de samenleving (Sociaal functioneren van Hans van Ewijk). Door ons werk goed te doen, dragen we bij aan het bouwen van een inclusieve samenleving, een maatschappij waarin we recht doen aan ieder die er deel van uit maakt. Deze uitgangspunten inspireren ons bij de uitvoering van ons werk en zijn de dragers onder onze Missie en Visie. 

Visie

Carrefour zoekt samen met inwoners naar antwoorden op vragen uit het dagelijkse leven vanuit vertrouwen, nabij en met gezond verstand.

Missie

Dat inwoners hun leven leiden zoals zij dat zelf voor ogen hebben.


Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 2022 van Stichting Carrefour. Een jaar waarin we voorzichtig weer richting het normale leven zijn gegaan. Wat in 2020 en 2021 nog beperkt was, was in 2022 grotendeels weer mogelijk. De uitdagingen werden er echter niet minder op: de oorlog in Oekraïne, de asielopvang, de energiecrisis en de hoge inflatie met alle gevolgen van dien.  

Dat maakt 2022 een jaar waarin het een uitdaging was om samen met inwoners antwoorden te vinden op (soms complexe) vragen die zij in hun dagelijks leven tegenkwamen. Altijd met als doel dat inwoners zelf weer verder kunnen. Veel vragen zijn opgelost met inzet van het sociale netwerk van de inwoner – gezin, buren, vrienden, kennissen – of met de inzet van een vrijwilliger.

Om samen de maatschappelijke uitdagingen aan te gaan is onze samenwerking met netwerkpartners versterkt. Op die manier konden we gezamenlijk antwoorden vinden op veelvoorkomende vragen in de samenleving. Het werd (extra) duidelijk hoe belangrijk het is om daar te zijn waar inwoners zijn. Door aanwezig te zijn in het gebied volgens het principe ‘zichtbaar, laagdrempelig en dichtbij’ zitten we in de haarvaten van de samenleving. De sociaal werkers zijn vertrouwde gezichten voor de inwoners. Hierdoor waren we toegankelijk en bij veel signalen vroegtijdig betrokken.

Met dit jaarverslag willen we u meenemen in onze inzet en de resultaten daarvan in 2022. Aan de hand van sprekende voorbeelden, resultaten in cijfers en met een vooruitblik naar 2023. Een jaar waarin we verder bouwen. Samen werken we aan de transformatie in het sociaal domein en zorgen we voor laagdrempelige hulp en ondersteuning op tal van onderwerpen en thema’s. We doen dat vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid in samenwerking met onze (netwerk)partners en inwoners.

Ik wens u veel leesplezier en kijk met veel enthousiasme uit naar een mooi jaar met veel ontwikkelingen.

Jos van Putten, Manager Stichting Carrefour


Leeswijzer

Het inhoudelijke jaarverslag van 2022 is opgebouwd op basis van de vier thema's waarbinnen Carrefour uitvoeringstaken heeft:

  • Maatschappelijk welzijn;
  • Sportbeleid;
  • Preventief jongerenwerk;
  • Gezinsondersteuning.

Net als in het jaarverslag van 2021 worden in dit verslag per uitvoeringstaak de resultaten weergegeven op basis van vooraf vastgestelde indicatoren en tevredenheidspeilingen*.

Aan de hand van praktijkverhalen schetsen we een meer inhoudelijk beeld van ons werk.

De komende jaren willen we toewerken naar een meer integraal jaarverslag, waarin de samenhang van onze uitvoeringstaken zichtbaar wordt. Dit is in lijn met onze beweging naar gebiedsgericht en integraal werken, waarbij we beter aansluiten bij de vraag van de inwoner. In onze werkwijze en planvorming hebben we in 2022 al de eerste stappen in deze richting gezet. In 2023 willen we ook onze monitoring hierop aanpassen. Met onze opdrachtgever zijn we in gesprek over hoe we dat gaan doen. 

In het laatste hoofdstuk geven we in grote lijnen weer wat ons is opgevallen en welke ontwikkelingen we in 2023 verder verwachten.

*Per thema is gebruik gemaakt van vragenlijsten om de tevredenheid van de inwoner te meten. Hierin is de inwoner gevraagd naar haar ervaring in het contact met de medewerker en of de dienstverlening van toegevoegde waarde was en het de inwoner heeft verder geholpen.

Door de grote diversiteit aan activiteiten is het niet gelukt om per thema voldoende respondenten te krijgen voor representatieve resultaten. Het aantal respondenten is te laag om te spreken van betrouwbare klanttevredenheid cijfers. De weergegeven percentages zijn indicatief en geven een globale indruk van mogelijke verbeteringen in kwaliteit en effectiviteit. In 2023 gaan we daarom werken met het Klanttevredenheidsonderzoek. Dit instrument maakt het mogelijk gericht kritische feedback op te halen en levert meer concrete handvatten voor kwaliteitsverbetering. 

Versie:
v5.8.17

Met iWink Report maak je professionele online publicaties. Publicaties die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over iWink Report